24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Przetargi

Poniżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Pobierz plan postępowań

test

test

17:52 2019-10-21
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-05/2016

19:19 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-06/2016

19:13 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach nad realizacją robót polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Reymonta, Jeziorańskiego”.

Nr postępowania ZP-07/2016 Termin składania ofert: 05.07.2016r

19:07 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej”.

Nr postępowania ZP-03/2017   Termin składania ofert: 06.02.2017 godz. 12:00.

18:56 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla zadania Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul. Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości ) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Numer postępowania ZP-04/2017 Termin składania ofert: 14.02.2017r

18:51 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do pomiaru ilości wody zimnej o średnicach DN-15 – DN-100 do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Numer postępowania ZP-05/2017 Termin składania ofert: 22.02.2017r

18:45 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe „Okresowy przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w okresie od 2017 r do 2019 r.”

Nr postępowania ZP-07/2017 Termin składania ofert 04-04-2017 r. do godz. 10:00

18:40 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.

Nr postępowania ZP-27/2017 Termin składania ofert 08.11.2017r. do godz. 16:00

18:25 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.

Nr postępowania ZP-30/2017 Termin składania ofert 30.11.2017r godz.: 10:00.

17:20 2018-12-20
Projekt i wykonanie interaktywa.pl