24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Infrastruktura

RAWiK Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rawy Mazowieckiej (ok. 20-tysięcznego miasta). Zakres ten obejmuje: pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz eksploatację systemu kanalizacji deszczowej. W skład majątku Spółki wchodzi: Oczyszczalnia (Qśr db = 3 643 m3/d) oraz 62 km sieci wodociągowej, 53,26 km sieci kanalizacji sanitarnej i 20,6 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dająca możliwości obsługi rosnących potrzeb. Spółka dostarcza ok. 3500 m3 wody/dobę (posiadając możliwość do11000 m3/dobę). Ilość ścieków oczyszczanych to ok. 2098 m3/dobę (maksymalna ilość wynosi 9000 m3/dobę).

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content