24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Dane spółki

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 21 76, 814 70 75, 814 39 15, 814 26 67
fax. (46) 814 21 76

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455

REGON 100501130

NIP 835-00-03-635

kapitał zakładowy 16 894 500,00 zł

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

e-mail: rawik@rawik.pl

Skrzynka ePUAP:  /Rawskie_Wodociagi/SkrytkaESP

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content