24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Załatwianie spraw

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI WOD-KAN

1. Złożenie wniosku o zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków

Odbiorca, zamierzający korzystać z usług Przedsiębiorstwa, winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków oraz określenie warunków technicznych przyłączenia.

Do wniosku, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 (jeżeli brak to 1:1000) w dwóch egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu, w tym powierzchnie utwardzone i ich rodzaj – wskazana jest mapa do celów projektowych,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości.

2. Wydanie warunków technicznych przyłączenia

Na podstawie danych wynikających z pisemnego wniosku, Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne do projektowania przyłączy w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu)

Po uzyskaniu Warunków technicznych przyłączenia osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wykonuje dokumentacje techniczną (projekt). Dokumentacje techniczną składa w siedzibie spółki celem uzgodnienia. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem. Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne ze zleceniem przeprowadzenia obowiązkowego odbioru technicznego przyłącza.

4. Odbiór techniczny przyłącza/y

Po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca przeprowadzenia obowiązkowego odbioru technicznego przyłącza. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wraz z udziałem inwestora i wykonawcy.

5. Zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odbioru ścieków

Po dokonaniu odbioru technicznego, Odbiorca usług winien wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków.

Wraz z wnioskiem, osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.

Wszystkie sprawy w zakresie usług Wod-Kan świadczonych przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckie kompleksowo obsługiwane są przez:

Wydział Wod.-Kan. w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
numer telefonu (0-46) 814 21 76 wew. 17

Wnioski formalne należy przesyłać na adres Spółki lub składać w sekretariacie.

Dział rozliczeń z odbiorcami
mieszczący się w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Pogotowie Wodociagowo-Kanalizacyjne
tel. 601395677– czynne całą dobę.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan_RAWIK

OŚWIADCZENIE_e-faktura

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków

Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 

 

 

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content