24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Usługi asenizacyjne

1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

1) Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie 1m3 ścieków dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:

 

lp.

Rodzaj ścieków

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

a)

Ścieki socjalno–bytowe z szamb

11,00

8%

11,88

b)

Ścieki socjalno–bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków

55,00

8%

59,40

 

Ścieki przemysłowe

lp.

Grupa

Zakres ChZT [mg/dm3]

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

c)

I

do 5 000

15,00

8%

16,20

II

od 5 001 do 10 000

20,00

8%

21,60

III

od 10 001 do 15 000

25,00

8%

27,00

IV

od 15 001 do 20 000

30,00

8%

32,40

V

od 20 001 do 30 000

45,00

8%

48,60

VI

od 30 001 do 50 000

50,00

8%

54,00

Do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych przyjmuje się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta.

2) Opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją) poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju dostarczanego odpadu przez kierownika i technologa oczyszczalni i każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Spółki. Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94%.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content