24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Sieć Kanalizacyjna dla Rawy Mazowieckiej

Sieć kanalizacyjna w Rawie Mazowieckiej

System odprowadzania ścieków komunalnych składa się z sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej. Ukształtowanie terenu w Rawie Mazowieckiej jest zróżnicowane geograficznie, stąd też podział zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na kanalizację grawitacyjną i tłoczną. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 53 km ( w tym grawitacyjna ok. 50,5 km i tłoczna 2,5 km) obsługuje około 20 tys. mieszkańców (stopień skanalizowania wynosi ok. 96 proc).

Natomiast sieć kanalizacji deszczowej, o długości ponad 20 km, odprowadza wody opadowe z powierzchni ok. 14 km2 Miasta Rawa Mazowiecka. Obecnie sieć obejmuje swoim zasięgiem strefę śródmiejską: tereny położone pomiędzy rzeką Rawką, Rylką i obwodnicą Rawy, tereny w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego – Jana Sobieskiego, ulicy Skierniewickiej, tereny osiedla Jeżowska, ulic Kaczeńcowa – Tulipanowa, osiedla Tatar oraz tereny byłych zakładów Tatar. Wody opadowe z terenów śródmiejskich odprowadzane są po uprzednim oczyszczeniu do rzek Rawka i Rylka poprzez istniejące wyloty.

Galeria zdjęć rzek i akwenów wodnych w Rawie Mazowieckiej

Wyposażenie sieci kanalizacyjnej dla Miasta Rawa Mazowiecka stanowi:

  • Przepompownia Główna (ok. 70% ścieków),
  • 6 Przepompowni Ścieków (15% ścieków),
  • Ponad 53 km kanalizacji sanitarnej,
  • 1 Stacja Zlewna na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach.

 

Zdjęcia obiektów (przepompownia ścieków Jerozolimska) i mapka sieci kanalizacji sanitarnej

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content