24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Opis Projektu wraz z finansowaniem

Projekt ,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Spółką Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. a z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucją Pośredniczącą) została podpisana w dniu 05.09.2016 r

 

Projekt finalnie objął 28 zadań, wykonanych w latach 2014-2023. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. W czerwcu 2023r zakończyła się realizacja projektu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 13.283.088 zł netto/ 16.208.700,13 zł brutto. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 8.467.969,10 zł netto.

Spółka pozyskała dofinansowanie do zadań inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, stąd planowana rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni ścieków Żydomice, mogła zostać przeprowadzona przy udziale tylko ok. 40% środków własnych Spółki. W ramach projektu zrealizowano:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska wraz z odejściami bocznymi,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego do granic miasta,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego wraz z rurociągiem tłocznym,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry,
 • Renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego,
 • Budowę sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolna, Asnyka, Zapolskiej,
 • Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody Boguszyce,
 • Przebudowę kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PS 1) do oczyszczalni ścieków Żydomice

 

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach objęła:

 • Zakup i montaż modułu kogeneracyjnego pozyskującego dodatkową energię z odnawialnych źródeł tj. z biogazu,
 • Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków,
 • Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną ścieków,
 • Zamontowanie nowej kraty hakowej,
 • Modernizację stacji zlewnej ścieków dowożonych,
  • Modernizację kluczowych obiektów technologicznych: kanałów dopływowych w hali krat, układu transportu i separacji piasku z piaskowników, osadników wstępnych, komory czerpnej osadu surowego, biofiofiltra, osadników wtórnych, instalacji wody technologicznej, węzła przeróbki osadów, w tym wdrożono rozwiązania techniczne chroniące WKF,
  • Doposażono komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi,
  • Przebudowano i doposażono komory spustowe osadu surowego,
  • Zamontowano nowe wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji II, w komorze rozdziału przed osadnikami wtórnymi, w kanale przed osadnikami wtórnymi (instalacja zgarniacza kożucha)
  • Rozbudowano obiekty przetwarzania odpadów tłuszczowych oraz pompowni odpadów tłuszczowych, system pomiarów i sterowania procesem oraz system zasilania i sterowania oraz monitoring pracy urządzeń.

W ramach projektu: wybudowano 5,49 km i przebudowano 0,88 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 0,51 km sieci wodociągowej. Z wybudowanej kanalizacji sanitarnej korzysta już 271 mieszkańców.

Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na obszar Natura 2000 „Dolina Rawki, jak również rezerwat wodny „Rawka”.

Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej.

Rawa Mazowiecka ma szansę przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Spójności.

Korzystając z okazji, zachęcamy do podłączania do sieci właścicieli nieruchomości na skanalizowanych terenach oraz ulicach, gdzie wybudowano nową sieć wodociągową. Budując sieci przewidzieliśmy odejścia boczne do granic nieruchomości, stąd procedura podłączenia jest uproszczona.

 

 

 

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content