24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Planowane efekty

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, która powstanie w wyniku realizacji Projektu umożliwi realizację celów, które w efekcie przełożą się bezpośrednio na zidentyfikowane potrzeby tj. komfort życia mieszkańców min. poprzez:

 1. wzrost skanalizowania miasta, głównie na terenach zabudowy jednorodzinnej, co
  z kolei zapewni poprawę jakości wód i gleby. W odniesieniu do budowy sieci wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną,

 1. zostaną stworzone możliwości dalszego zagospodarowania terenów pod zabudowę nowych posesji, oraz wyeliminowane straty wody powstałe w wyniku awarii (ochrona zasobów) dzięki systemowi monitoringu,

 1. zmiana świadomości mieszkańców to pierwszy krok do rozwiązania problemów dotyczących gospodarki ściekowej. Spółka zamierza przeprowadzić działania promujące Projekt min. poprzez konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami, podczas których będą wyjaśniane kwestie techniczno – środowiskowe. Mieszkańcy uzyskają większą świadomość korzyści z podłączenia do kanalizacji, sprawniej będą przyłączane nieruchomości,

 1. w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, podniesienie efektywności energetycznej procesu oczyszczania ścieków w wyniku wdrożenia modułu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz, spowoduje oszczędności w zakresie energii elektrycznej
  i energii cieplnej, co może mieć wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni.

Efekty społeczne:

W kategorii efektów społecznych ujęto wszelkie czynniki, które oddziałują na jakość życia lokalnej społeczności i przyczyniają się do zwiększenia komfortu funkcjonowania na obszarze Aglomeracji. Do najważniejszych zaliczyć można:

 1. wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania,

 2. korzyści zdrowotne,

 3. poprawę standardu i jakości życia mieszkańców (likwidacja szamb),

 4. poprawę niezawodności systemu oczyszczania ścieków, optymalizacja kosztowa odbioru oraz utylizacji nieczystości,

 5. w wyniku realizacji Projektu podłączonych zostanie do systemu kanalizacyjnego 265 mieszkańców stałych na obszarze Projektu, a do wodociągu dostęp uzyska dodatkowo 100 osób,

 6. korzyściami wynikającymi z realizacji inwestycji ściekowych, choć trudnymi do jednoznacznego oszacowania są korzyści zdrowotne dla społeczeństwa. Ma to związek przede wszystkim ze zmniejszeniem narażenia społeczeństwa na negatywne oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z niekontrolowanego przedostawania się ścieków do gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, a także braków dotyczących funkcjonowania oczyszczalni. W związku z występującym ryzykiem związanym z przedostawaniem się ścieków do gruntu oraz mając na uwadze schemat rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w różnych ośrodkach tj. gleba, woda gruntowa, woda powierzchniowa i powietrze, pojawią się konkretne korzyści zdrowotne w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

 7. wzrost poziomu skanalizowania obszaru oznacza istotną poprawę standardu i jakości życia mieszkańców,

 8. poprzez likwidację szamb, oraz zwiększenie dostępności do uzdatnionej wody, zwiększy się komfort na całym obszarze, co będzie oddziaływać także na osoby dotychczas wyposażone w sieć kanalizacyjną i wodociągową (zmniejszenie przebiegów wozów asenizacyjnych itp.).

Efekty ekonomiczne:

W kategorii efektów ekonomicznych ujęto wszelkie czynniki, które oddziałują na poziom ekonomiczny życia lokalnej społeczności i przyczyniają się do zwiększenia dochodu społecznego na obszarze Aglomeracji. Do najważniejszych zaliczyć można:

 1. wzrost wartości nieruchomości,

 2. wzrost wartości mieszkań,

 3. optymalizację kosztową funkcjonowania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,

 4. korzyści związane ze wzrostem wartości parcel budowlanych na lokalnym rynku nieruchomości dotyczą w szczególności działek niezabudowanych, ale i również budynków istniejących,

 5. przedsięwzięcie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej będzie realizowane na obszarze gminy Rawa Mazowiecka, w miarę jednolitym pod względem budownictwa. Uzyskanie dostępu do sieci zbiorczej kanalizacji wiąże się bezpośrednio ze wzrostem wartości mieszkań, co będzie efektem jednorazowym realizacji przedsięwzięcia.

Efekty środowiskowe:

W kategorii efektów środowiskowych ujęto wszelkie czynniki, które oddziałują na jakość środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć można:

 1. poprawę jakości wód gruntowych,

 2. poprawę jakości gleb,

 3. poprawę warunków ochrony jakości wód,

 4. mimo wysokiego stopnia skanalizowania istnieje zagrożenie dla jakości wód gruntowych z uwagi na niedostatki w poszczególnych obszarach nie uzbrojonych
  w sieć kanalizacji sanitarnej. Niedostatki systemu w zakresie zagrożenia jakości wód gruntowych na obszarze Aglomeracji zostaną zniwelowane dzięki realizacji przedsięwzięcia,

 5. podobną sytuację można odnieść do kwestii zanieczyszczania gleb i pozytywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia w punktu widzenia ograniczenia niekontrolowanych odcieków,

 6. poprawa warunków ochrony jakości wód wiąże się z wyeliminowaniem niedostatków organizacyjnych procesu dostawy wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, poprzez stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. Zakładać można optymalizację wykorzystania wody w gospodarstwach domowych oraz zniwelowanie zagrożenia wycieku nieczystości z nieszczelnych szamb. Istotne jest także ograniczenie szkodliwej emisji do środowiska odorów związanych z gospodarką osadową na istniejącej oczyszczalni ścieków,

 7. projekt oddziałuje zarówno w krótkim jak i w długim okresie w sposób pozytywny, zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i szanse i prognozy rozwojowe regionu,
  a przede wszystkim przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia spełnione zostaną wszelkie normy i wymogi krajowe oraz unijne związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Planowanym efektem wdrożenia Projektu będzie poprawa warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej (w tym
w szczególności rezerwatu rzeki „Rawki”). Infrastruktura publiczna, która powstanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia umożliwi rozwój nowych inwestycji oraz podniesie wartość nieruchomości, które uzyskają dostęp do mediów. Wszystkie podjęte działania będą miały ogromny wpływ na ochronę ekosystemu rezerwatu rzeki Rawki i tym samym kształtowały walory turystyczne regionu.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content