24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Faza I informacje o projekcie

Efekt ekologiczny

Już ponad 60 gospodarstw domowych uzyskało tańsze podłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej. To efekt przeprowadzonej przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

Spółka „RAWiK” konsekwentnie dąży do pełnego skanalizowania miasta. W tej chwili skanalizowane jest już 85 proc. Rawy. Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstało ponad 350 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości prywatnych, o 50 proc. więcej niż zakładał plan.

Ponad 1100 mieszkańców zyskało możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Całkowita długość wybudowanych przyłączy wynosi ok. 3 km.

Wszystkie działania Spółki są prowadzone w celu uzyskania efektu ekologicznego dla realizowanego projektu kanalizacyjnego. Projekt przełoży się zarówno na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych, jak i na podwyższenie standardu życia w mieście. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, do końca 2015 r. ponad 1100 mieszkańców Rawy Mazowieckiej powinno być podłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji.

Zachęcamy mieszkańców, by systematycznie likwidowali uciążliwe, często nieszczelne szamba powodujące zanieczyszczenia do gruntu. Rawianie coraz chętniej przyłączają posesje do nowej miejskiej kanalizacji. Do tej pory w ramach projektu ponad 60 właścicieli podłączyło już nieruchomości do miejskiej kanalizacji, kolejni są w trakcie budowy, a część złożyło wnioski o wydanie warunków technicznych na wybudowanie przyłączy. – W maksymalny sposób ułatwiamy wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków – mówi Artur Piotrowski, prezes spółki RAWiK. – Za wydanie warunków, na podstawie których właściciel nieruchomości może przyłączyć się do sieci i uzgodnienia nie pobieramy opłat. Krok po kroku wyjaśniamy, jak przeprowadzić taką inwestycję. Zależy nam na tym, by z możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej skorzystało, jak najwięcej właścicieli nieruchomości. Średni koszt budowy przyłącza zależy przede wszystkim od: długości przyłącza, warunków glebowych, istniejącej zabudowy i konfiguracji terenu. Szacuje się jednak, że wydatki mieszkańców na przyłączenie do sieci nie powinny przekraczać 2 tys. złotych.

Władze spółki przekonują, że przyłączenie do sieci jest korzystne dla mieszkańców ze względów ekonomicznych. Przeciętna rawska rodzina opróżnia szambo z około 12 m sześciennych ścieków, co stanowi dla niej koszt około 240 zł, a opłata za taką samą ilość ścieków zgodnie z opłatami pobieranymi przez RAWiK to niespełna 65 zł. – Nie ma więc żadnej ekonomicznej przesłanki, która wskazywałaby na niechęć mieszkańców do podłączeń, chyba że właściciel nieruchomości, korzysta z nieszczelnego szamba – mówi Artur Piotrowski. – Jednak w tej sytuacji właściciel takiego szamba ma świadomość, że przyczynia się do zanieczyszczeń gruntu, co podlega zgodnie z przepisami o ochronie środowiska odpowiednim sankcjom karnym.

Należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje i są możliwości techniczne do podłączenia nieruchomości, posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku włączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wtedy, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, która posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne.

 

Wartość dofinansowania do Projektu uległa zwiększeniu

Dzięki wprowadzonym zmianom, jakie zaszły w prawodawstwie Funduszy Europejskich, zespół ds. inwestycji (Jednostka Realizująca Projekt) zaktualizował model finansowy do Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” i zawnioskował poprzez WFOŚiGW w Łodzi do Ministerstwa Środowiska o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji do Projektu. W odpowiedzi na wniosek, Ministerstwo udzieliło zgody na zwiększenie wartość dofinansowania Projektu o ponad 5 000 000 zł. Takie działanie spowoduje oszczędności w budżecie, dzięki którym Spółka „RAWiK” uruchomi kolejne inwestycje.

 

 

Aktualności stan na dzień 19 grudnia 2013

Jak pamiętamy z datą 20.10.2013 r. został zakończony kontrakt sieciowy w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem. Zakres projektu z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I objął modernizację i rozbudowę 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4 km kanalizacji deszczowej oraz 8 km sieci wodociągowej na terenie Rawy Mazowieckiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji zlokalizowanej w Żydomicac.

W ramach kontraktu Wykonawca – firma Molewski Sp. z o.o. wybudował i zmodernizował:

 1. kanalizację sanitarną w ulicach: Jeżowska, Willowa, Miodowa, Wyszyńskiego, Tomaszowska, 1-go Maja, Południowa, Jerozolimska, Mszczonowska, Katowicka, Zamkowa Wola, Aleksandrówka, Księże Domki, Warszawska, Miła, Reymonta, Cmentarna, Słowackiego, Pl. Wolności oraz wybudował nowąprzepompownię ścieków P4 przy ul. Targowej i przebudował przepompownię głównej PG przy ul. Jerozolimskiej.

 1. kanalizację deszczową w ulicach: Warszawska, Reymonta, Miła, Konstytucji 3-go Maja, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Niepodległości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, Słowackiego, Nowa, Tomaszowska, Pl. Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Krakowska, Zatylna, Polna, Pl. Wolności, Armii Krajowej, Słowackiego, wraz budową trzech podczyszczalni wód opadowych (tzw. seperatorów) na wylotach do rzek Rawki i Rylki.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej po projekcie to niemal 30 km.

 1. sieć wodociągową w ulicach: Faworna, Słowackiego do ul. Łowickiej, Niepodległości, Wodna, Księdza Skorupki, Jerozolimska, Zatylna, Południowa, Miła, Reymonta, Krakowska, Polna, Konstytucji 3-go Maja, Pl. Piłsudskiego, Aleksandrówka, Łowicka, Mszczonowska-Biała, Biała/Zamkowa Wola, Zamkowa Wola/Opoczyńska, Południowa, Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Warszawska.

Stopień zwodociągowania miasta wynosi obecnie około 91%.

W wyniku realizacji Projektu powstał pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę, który zapewni pewność zasilania odbiorców w wodę pitną. Dodatkowo podniesiona jakość wody pitnej zadowoli oczekiwania mieszkańców min. poprzez wyeliminowanie wtórnych zanieczyszczeń wynikających ze złego stanu technicznego sieci wodociągowej.

W wyniku przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w centrum nastąpiła już eliminacja podtapiania najstarszej części miasta – efektywność systemu znalazła potwierdzenie podczas tegorocznego ulewnego lata, kiedy nie odnotowano żadnych poważniejszych zgłoszeń dotyczących zalewania posesji.

W nawiązaniu do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, w Projekcie uwzględniono modernizację urządzeń Oczyszczalni ścieków w Żydomicach i dostosowanie technologii oczyszczania do zwiększonego ładunku ścieków.

Oczyszczalnia funkcjonuje od 1976 roku. W latach 2001 – 2002 rozbudowana została część biologiczna w zakresie funkcji redukcji biogenów. W związku z wieloletnią eksploatacją oczyszczalni, modernizacji wymagały obiekty części mechanicznej, część biologiczna wymagała adaptacji do docelowego układu technologicznego oczyszczalni, natomiast w odniesieniu do części związanej z gospodarką osadami i biogazem konieczna jest wymiana ze względu na zły stan techniczny istniejących urządzeń oraz konieczność optymalizacji procesów technologicznych oraz umożliwienie przyrodniczego zagospodarowania powstających osadów.

Realizacja zostało podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy robót został zrealizowany przez konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. i Husar Sp. z o.o. Prace zakończono terminowo – 28 sierpnia br.

Ponadto od czerwca br. trwa drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Roboty są realizowane przez konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. oraz P.W. Hydrobud Sp. z o.o. W ramach zawartego Kontraktu Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi roboty na obiektach kubaturowych, inżynierskich w zakresie części przepływowej, części systemu odprowadzania ścieków, części osadowej z instalacjami elektrycznymi włącznie. Zadanie powinno zostać wykonane do lutego 2014 r.

Zmodernizowana oczyszczalnia umożliwi zwiększenie poziomu redukcji zanieczyszczeń oraz sprawną gospodarkę osadową. Celem modernizacji jest m.in. umożliwienie przyrodniczego zagospodarowania osadów.

 

Aktualności stan na dzień 22 listopada 2013

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja konsekwentnie dąży do pełnego skanalizowania miasta. Już w tym roku dzięki przeprowadzonej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” ponad 60 gospodarstw domowych uzyskało tańsze podłączenie do nowej sieci kanalizacyjnej.

Pierwsi Rawianie skanalizowani

Obecnie ponad 85% miasta jest skanalizowane. Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstało ponad 350 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości prywatnych (w tym niezabudowanych) i ponad 1100 mieszkańców zyskało możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Całkowita długość wybudowanych przyłączy do nieruchomości wynosi około 3000 m. To długi odcinek, biorąc pod uwagę fakt, iż do każdego przyłącza eksploatator sieci będzie podchodzić w sposób indywidualny.Jak podkreślają władze Spółki, wszystkie działania i wysiłki są prowadzone w celu uzyskania efektu ekologicznego dla realizowanego Projektu kanalizacyjnego, a tym samym w celu likwidacji uciążliwych, często nieszczelnych szamb, powodujących zanieczyszczenia do gruntu.

Przeciętna rawska rodzina opróżnia szambo z około 12 m3 ścieków co stanowi dla niej koszt około 240 zł, a opłata za taką samą ilość ścieków – niespełna 65 zł zgodnie z opłatami pobieranymi przez Spółkę „RAWiK”. Nie ma więc żadnej ekonomicznej przesłanki, która wskazywała by na niechęć mieszkańców do podłączeń, chyba że właściciel nieruchomości, korzysta z nieszczelnego szamba. Jednak w tej sytuacji właściciel takiego szamba ma świadomość, że przyczynia się do zanieczyszczeń gruntu co podlega zgodnie z przepisami o ochronie środowiska odpowiednim sankcjom karnym.

Świadomość mieszkańców w zakresie konieczności podłączenia również jest bardzo wysoka. Odczuwalne są korzyści wynikające z wzrostu efektywności działania systemu kanalizacji, wśród których można wymienić: zmniejszenie ilości interwencji wywołanych zatorami niedrożnej kanalizacji czy zalewnia ściekami piwnic, wyeliminowanie przenikania ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, skuteczne oczyszczanie wód opadowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

 

Aktualności stan na dzień 17 maja 2013

W dniu 08.04.2013 r. zostało wszczęte zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację II etapu robót dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków.

Po jego rozstrzygnięciu w dniu 13.05.2013 r. została zawarta umowa na roboty pn. „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap II”. z wyłonionym w ramach przetargu Wykonawcą – konsorcjum firm: „Molewski” Sp. z o.o. z Chodecza oraz Partner Konsorcjum – P.W.HYDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” FIDIC „czerwony”.

Po lewo Prezes zarządu spółki „RAWiK” Pan Artur Piotrowski, po prawo Pełnomocnik lidera konsorcjum „Molewski” Sp. z o.o. z Chodecza Pan Piotr Linowiecki.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dokończenia rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap II, realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.

Roboty przewidziane kontraktem, będą prowadzone na obiektach: kubaturowych wraz z dokończeniem wyposażenia labolatorium, inżynierskich w zakresie części przepływowej, systemu odprowadzania ścieków, części osadowej. Kontrakt przewiduje wykonanie sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociąg piany gaszonej, kanalizacji ścieków zawracanych, odprowadzenie ścieków z oczyszczalni do rzeki Rawki, sieci energetyczne w zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektów realizowanych w II etapie. Ponadto zakres Kontraktu obejmuje również system AKPiA, kompleksowy rozruch wszystkich obiektów i urządzeń II-go etapu, w tym obiektów i urządzeń zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę.

Dokończenie rozbudowy i przebudowy pozostałych obiektów oczyszczalni ścieków jest już realizowane w ramach I etapu inwestycji, będącego przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków będzie realizowany przez okres 180 dni od daty rozpoczęcia.

Modernizowana miejska oczyszczalnia ścieków w Żydomicach

 

Informacja prasowa stan na dzień 21 lutego 2013

Zaawansowanie robót wodno-kanalizacyjnych

Budowa Przepompowni ścieków P4 przy ul. Targowej

Roboty wykonywane aktualnie w mieście Rawa Mazowiecka w ramach kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II, w ramach realizacji projektu : “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” są dalece zaawansowane bowiem Wykonawca kontraktu sieciowego:

 • zmodernizował już w 100% rury i studzienki kanalizacyjne w ulicach: Słowackiego, Cmentarnej, Południowej od ul. Reymonta do ul. Gąsiorowskiego, Miłej od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza, Reymonta od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 10,
 • wybudował w 50% nową kanalizację sanitarną w ulicach: Katowickiej, Południowej, Mszczonowskiej, Jerozolimskiej, Tomaszowskiej, Kościuszki, 1-go Maja, Księże Domki,
 • modernizował i przebudował w ponad 40% sieć wodociągową biegnącą w ulicach Niepodległości na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Polnej oraz w ul. Polnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Niepodległości, w ul. Krakowskiej, w ul. Południowej na odcinku od istniejącego hydrantu do włączenia do istniejącego wodociągu w ul. 3-go Maja, w ul. Miłej i ul. Reymonta oraz w ul. Konstytucji 3-go Maja, a także przebudował wodociąg wraz z odcinkami sieci od przewodu głównego do granic nieruchomości w ul. Południowej,
 • wybudował w ponad 90% sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w ul. Południowej, Gąsiorowskiego, Miłej, Reymonta, Al. Konstytucji 3-go Maja, Lenartowicza,
 • przebudował w ponad 20% sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Fawornej do ul. Niepodległości.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego/ Pl. Piłsudskiego

Z uwagi iż, na wskazanych odcinkach zostały zakończone prace montażowe i odtworzeniowe, mieszkańcy Rawy, których nieruchomości, przylegają do wybudowanej kanalizacji sanitarnej powinni mieć świadomość o sukcesywnym ich przyłączaniu.

W celu sprawnego przeprowadzenia skanalizowania nowych obszarów miasta, Inwestor – Spółka „RAWiK” znacznie uprościła procedury budowy przyłączy kanalizacyjnych od prywatnych nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej obniżając tym samym koszty ich wykonania.

Wskazany powyżej postęp sieciowych robót budowlanych to tylko część zakresu jaki jest realizowany w ramach Unijnego Projektu, bowiem są prowadzone równolegle roboty na drugim kontrakcie pn. „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap I” przez Wykonawcę – konsorcjum firm: „Molewski” Sp. z o.o. z Chodecza oraz Partner Konsorcjum – HUSAR B.I. Sp. z o.o. z Włocławka, gdzie po przekazaniu przez Inwestora w dniu 21.11.2012 r. terenu budowy, Wykonawca rozpoczął roboty w budynku administracyjno-socjalnym z pompownią, zbiornikach osadu nadmiernego i przefermentowanego, wydzielonej komorze fermentacji, obiektach inżynierskich w zakresie instalacji elektrycznych.

Roboty budowlane przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Spółka „RAWiK” jest również na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej dla drugiego etapu robót dotyczących oczyszczalni ścieków. Planowany termin uruchomienia postępowania przetargowego to marzec 2013 r.

 

Aktualności – stan na dzień 26 października 2012

W kolejnych ulicach miasta trwają roboty ziemne dotyczące budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach unijnego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

W ramach realizowanej inwestycji Wykonawca wybudował i zmodernizował już ponad 2,5 km sieci wodociągowej, ponad 3 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 1,5 km kanalizacji deszczowej. Dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej powstało już ponad 40 przyłączy, do których niebawem będą mogli się podłączyć mieszkańcy Rawy. Docelowo 988 osób uzyska możliwość korzystania z miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki będą płynąć do zmodernizowanej i rozbudowanej przepompowni głównej przy ul. Jerozolimskiej, gdzie na początku października br. Wykonawca wszedł na roboty. Na ukończeniu są również prace projektowe, które maja być sfinalizowane do końca 2012 r.
W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty w zakresie: renowacji sieci wodociągowej w ul. Skorupki, Zatylnej; budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej; budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego, Pl. Piłsudskiego. ul. Kilińskiego, Pl. Wolności.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca zamierza jeszcze rozpocząć roboty na następujących odcinkach:
Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Aleksandrówka
Budowa kanalizacji sanitarnej
wzdłuż rzeki Rylki (rurociąg tłoczny)
Budowa sieci wodociągowej w
ul. Łowickiej
Przebudowa sieci wodociągowej w
ul. Kolejowej
Przebudowa kanału deszczowego wraz z odwodnieniem ulic w
ul. Słowackiego, ul. Armii Krajowej, Pl. Wolności, ul. Polna.

Oprócz zadania głównego jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, Wykonawca – Firma „Molewski” odpowiada także za odtworzenia nawierzchni po robotach ziemnych. Pod koniec bieżącego roku Wykonawca zamierza skończyć odtworzenia w ulicach 1-go Maja, Księże Domki, Kościuszki, Nowa, część ul. Słowackiego (tak aby była przejezdna). Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające to również w ulicach Wyszyńskiego, Warszawskiej i Wodnej.

Rezultatem prowadzonych działań będzie poprawa atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania i wypoczynku dzięki zagwarantowaniu mieszkańcom Rawy niezawodnej dostawy wysokiej jakości wody, ograniczenia ilości awarii występujących na terenie miasta oraz zmniejszenia strat wody.
Inwestycja jest ogromnym wysiłkiem nie tylko dla władz samorządowych pod kątem finansowym i organizacyjnym, ale także dla mieszkańców pod kątem logistycznym miedzy innymi z powodu utrudnień komunikacyjnych za co inwestor przeprasza.

 

Aktualności – stan na dzień 04 czerwca 2012

W dniu 29.05.2012 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego Wykonawcą – firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację robót  budowlanych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka” realizowanego w ramach projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”, w tym przeprowadzenie inwentaryzacji z natury celem ustalenia rzeczywistego stanu składników majątku na terenie placu budowy w związku z niezakończonymi robotami budowlanymi. Umowa została zawarta w związku z wypowiedzeniem przez „RAWiK” Sp. z o.o. umowy wykonawcy robót – K.T.S Elpom S.A.

Na zdjęciu: po lewo przedstawiciele firmy Grontmij Polska Sp. z o.o., po prawo przedstawiciele Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Aktualności – stan na dzień 30 kwietnia 2012

Unijny Projekt realizowany przez Spółkę „RAWiK” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 68 mln PLN netto z dofinansowaniem w kwocie 39,6 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydomice obejmuje również Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowę i renowację kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II.

Wykonawcą całego zakresu dotyczącego budowy, przebudowy i renowacji sieci w mieście Rawa Mazowiecka jest firma Molewski Sp. z o.o. z Chodecza. Wykonawca realizuje zadanie z opracowanymi przez siebie projektami (bazującymi na wytycznych Spółki RAWiK). Prace projektowe w imieniu Wykonawcy prowadzi firma MW Projekt z Łodzi. Posiadający odpowiednie pełnomocnictwa projektanci z firmy projektowej prowadzą uzgodnienia z właścicielami nieruchomości planowanych do podłączenia lub przez które trasa projektowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Wykonawca zakończył roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej oraz roboty związane z renowacją kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i w ul. Cmentarnej.

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty na następujących odcinkach:

 • Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej, ul. Reymonta
 • Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Południowa
 • Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska
 • Renowacja sieci wodociągowej ul. Niepodległości, ul. Polna
 • Budowa kanału deszczowego z odwodnieniem ulic ul. Południowa, ul. Lenartowicza
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Południowa, ul. Lenartowicza, ul. Gąsiorowskiego, przebudowa sieci wodociągowej ul. Południowa
 • Budowa kanału deszczowego wraz z odwodnieniem ulic ul. Miła, ul. Reymonta, ul. Konstytucji 3- go maja
 • Renowacja sieci wodociągowej ul. Krakowska
 • Budowa kanału deszczowego wraz z odwodnieniem ulic ul. Gąsiorowskiego, ul. Południowa
 • Renowacja sieci wodociągowej w ul. Południowej

W najbliższym czasie Wykonawca planuje kontynuować w/w roboty oraz rozpocząć na następujących odcinkach:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jerozolimskiej
 • Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wodna, ul. Jerozolimska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej
 • Renowacja sieci wodociągowej ul. Południowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mszczonowska
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tomaszowska

Z uwagi na roboty budowlane trwające jednocześnie w kilku miejscach miasta Rawa Mazowiecka i uciążliwości z tym związane prosimy mieszkańców, a szczególnie tych zmotoryzowanych o cierpliwość i wyrozumiałość w tak trudnym dla nas wszystkich okresie. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że opisana sytuacja spotka się również ze zrozumieniem i akceptacją ze strony właścicieli nieruchomości przy których są lub będą prowadzone roboty liniowe.

W sprawach związanych z opisaną problematyką można kontaktować się z Jednostką Realizującą Projekt utworzoną w Spółce Rawskie Wodociągi i Kanalizacja przy ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka – strona internetowa www.rawik.pl; adres e-mail – rawik@rawik.pl; jrp@rawik.pl, tel. 46 814 26 67 (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00).

 

Aktualności – stan na dzień 15 lutego 2012

Spółka RAWiK realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 68 mln PLN netto z dofinansowaniem w kwocie 39,6 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje:

1. Modernizację oczyszczalni ścieków:

– przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika,

– przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,

– modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,

– przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu,

– instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni.

Kontrakt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000m³/d dla miasta Rawa Mazowiecka” został zawarty w dniu 17.05.2010 r. z Wykonawcą – firmą K.T.S. Elpom S.A. z Nadarzyna. Termin zakończenia modernizacji oczyszczalni zaplanowano na grudzień 2011r. Jednak w związku z nienależytym realizowaniem Kontraktu, w dniu 01.12.2011 r. Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja wypowiedziała umowę w/w Wykonawcy. Zaawansowanie rzeczowe na koniec grudnia 2011 r. w stosunku do całości Kontraktu szacowane jest na około 60%. Powyższe dane są szacunkowe, gdyż Inżynier Kontraktu jest w trakcie weryfikacji wszystkich dokumentów rozliczeniowych w związku z rozwiązaniem Kontraktu i wyceny robót na dzień rozwiązania umowy z Wykonawcą. W czwartym kwartale 2012 r. Spółka „RAWiK” zamierza przygotować i uruchomić postępowanie na wybór Wykonawcy, który zrealizuje pozostałą do ukończenia część robót dotyczącą modernizowanej oczyszczalni ścieków.

2. Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II, w ramach realizacji projektu : “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

– wybudowanie 8 km i zmodernizowanie 2 km kanalizacji sanitarnej,

– wybudowanie 3 km i zmodernizowanie 1 km kanalizacji deszczowej.

wybudowanie 3 km i zmodernizowanie 5 km sieci wodociągowej.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w MDK Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja “Rawik” jako Zamawiający podpisała umowę z Wykonawcą – Firmą “Molewski Sp. z o.o.” z Chodecza. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II”.

W dniu 22.08.2011 r., firma „Molewski Sp. z o.o.” z Łodzi rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej. Wykonawca zakończył budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej (o długości odcinka 252,22 m) wraz z odcinakami sieci kanalizacji sanitarnej od przewodu głównego do granic nieruchomości. W styczniu 2012 r. po zweryfikowaniu przez IK dokumentacji powykonawczej nastąpił odbiór końcowy w/w odcinka. W bieżącym okresie, Wykonawca kontynuuje prace projektowe dla pozostałego zakresu i roboty budowlane polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej (uszczelnienie kanału rękawem wraz z renowacją studni) w ulicach: Cmentarnej, Juliusza Słowackiego , Reymonta.

Wykonawca w III kwartale 2012 r. planuje rozpocząć roboty polegające na: renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej, Południowej, Warszawskiej; budowie kanalizacji deszczowej w ul. Południowej i Lenartowicza.

Zakończenie prac dla całego zakresu zgodnie z Kontraktem planowane jest w I kw. 2013 roku.

Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja – Jednostka Realizująca Projekt, ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.: 46/ 814 26 67 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.”>jrp@rawik.pl , jednocześnie wszelkie informacje na temat realizowanego Projektu znajdują się na stronie internetowej www.rawik.pl w zakładce – Fundusze Unijne.

 

Komunikat z dnia 02 grudnia 2011 w sprawie wypowiedzenia umowy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w dniu 01 grudnia 2011 r. dokonano wypowiedzenia umowy nr 12/2010 zawartej w dniu 17.05.2010 r. z firmą K.T.S. ELPOM S.A z siedzibą w Nadarzynie na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka” realizowanej w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.

Podstawą wypowiedzenia umowy są okoliczności dotyczące nienależytego realizowania Kontraktu przez Wykonawcę.

 

Aktualności – stan na dzień 28  października 2011

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

Sukces Unijnej Inwestycji pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, jest uzależniony od osiągnięcia efektu ekologicznego. Samo wybudowanie kanalizacji nie daje jeszcze gwarancji wypełnienia obowiązków unijnych. Finalnym etapem poprzedzającym zakwalifikowanie przez Unię Europejską przekazanego dofinansowania jest min. osiągnięcie przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja tzw. „efektu ekologicznego”, polegającego na podłączeniu mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja rozpoczęła konsultacje społeczne mające na celu uświadomienie mieszkańcom (których nieruchomości zostały objęte Unijnym Projektem) min. o obowiązku podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W dniu 12.10.2011 r. w siedzibie Spółki RAWiK odbyło się spotkanie informacyjne z wybranymi mieszkańcami Rawy Mazowieckiej . Podczas spotkania przedstawiony został zakres realizowanej inwestycji, harmonogram robót, oraz informacje o technicznych warunkach podłączenia gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej z możliwością uzyskania dofinansowania na budowę przyłączy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uczestnicy spotkania zapoznali się z dokumentacją projektową oraz zadawali pytania w przedmiotowej sprawie.

Spotkanie odbyło się przy udziale kolejno od lewej Dyrektor Banku Spółdzielczego w Głuchowie – Pani Anny Dura –Depta, W-ce Prezesa WFOŚiGW w Łodzi- Pana Bohdana Dzierżka oraz Prezesa Spółki Rawik – Pana Czesława Kierebińskiego.

Przypominamy, iż Wykonawcą całego zakresu dotyczącego budowy, przebudowy i renowacji sieci jest firma Molewski Sp. z o.o. z Chodecza. W sierpniu br. realizację zadania rozpoczęła budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z opracowanymi przez siebie projektami (bazującymi na wytycznych Spółki RAWiK). Prace projektowe w imieniu Wykonawcy prowadzi firma MW Projekt z Łodzi. Posiadający odpowiednie pełnomocnictwa projektanci z w/w firmy sukcesywnie dokonują uzgodnień z właścicielami nieruchomości planowanych do podłączenia lub przez które przebiega trasa projektowanej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Z uwagi na powyższe Jednostka Realizująca Projekt w bieżącym okresie rozpoczęła indywidualne spotkania w z właścicielami posesji dla których są prowadzone uzgodnienia celem wyjaśnienia procedury przyłączenia. Wszystkich zainteresowanych realizacją projektu a w szczególności właścicieli nieruchomości planowanych do podłączenia prosimy o kontakt z Jednostką Realizującą Projekt powołaną w Spółce Rawskie Wodociągi i Kanalizacja przy ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka – strona internetowa www.rawik.pl; adres e-mail – rawik@rawik.pl, tel. 46 814 26 67 (w dni robocze w godz.8.00 do 16.00).

 

Aktualności – stan na dzień 19  stycznia 2011

W ramach realizacji projektu unijnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”, spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja uruchomiła w grudniu 2010r. postępowanie przetargowe, o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę Kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II

W związku z powyższym w najbliższych miesiącach rozpoczną się długo wyczekiwane roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 8 km i renowacji fragmentów sieci kanalizacji sanitarnejbudowie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 3 km i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1 km oraz budowie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3 km i przebudowie odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2 km oraz renowacji odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 5 km, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (tzw. żółta książka). Realizacja zadania została przewidziana na lata 2011-2012r. o łącznej długości ok. 2 km oraz

Od maja 2010r trwa budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydomice. Kontrakt opiewa na kwotę 25 605 160,59 zł brutto. Prace na terenie oczyszczalni postępują zgodnie z harmonogramem. Wykonawca – Firma K.T.S. Elpom z Nadarzyna realizuje roboty m.in. w zakresie: Piaskowników poziomych, Stacji ścieków dowożonych, Komory pomiarowo – regulacyjnej, Komory pomiarowej KP2, Budynku wielofunkcyjnego, Komory rozdziału ścieków, Osadników wtórnych, Instalacji biogazu. Planowane na koniec grudnia 2011r. zakończenie przedmiotowej inwestycji nie jest zagrożone.

Prace rozbiórkowe przy WKFz

W związku z uruchomionym we wrześniu 2010r. postępowaniem na wybór Wykonawcy dla zadania: „Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów: „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II oraz Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych” wpłynęło 14 ofert. W chwili obecnej trwa ich ocena. Fakt ten niewątpliwie świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony potencjalnych Wykonawców. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na luty 2011r.

Spółka przygotowuje również postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych, które planuje uruchomić w lutym 2011r.

Obecnie są realizowane dwa kontrakty usługowe: Pomoc techniczna i Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków.

Projekt Funduszu Spójności, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zapewnienia odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez min. wzrost poziomu skanalizowania miasta o ponad 7% oraz zwiększenie szczelności systemu kanalizacji sanitarnej, czego wyrazem będzie zmniejszenie infiltracji do ok. 20%,

 

Aktualności – stan na dzień 23  lipca 2010

Inwestycja rozpoczęta

Po uroczystym podpisaniu kontraktu 17 maja 2010r. na modernizację oczyszczalni ścieków w Żydomicach, nastąpiło przekazanie placu budowy wyłonionej w ramach przetargu firmie K.T.S. Elpom S.A. z Nadarzyna. Wykonawca, po zagospodarowaniu i przygotowaniu terenu budowy, rozpoczął prace modernizacyjne polegające na:

 • odwodnieniu i wywozie nagromadzonych osadów w lagunach i komorze fermentacji,
 • odwierceniu studni depresyjnych przy osadnikach wtórnych,
 • remoncie pomieszczeń garażowo-warsztatowego.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, pod koniec lipca br. planowana jest rozbiórka jednej ze starych komór fermentacji, na miejsce której powstanie nowa, wyposażona w nowoczesne urządzenia technologiczne.

Prace budowlane będą realizowane w sposób zapewniający ciągłość procesu technologicznego oczyszczania ścieków, nie powodując przy tym przekroczeń dopuszczalnych parametrów określonych w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym.

Istotną funkcję w realizowanym przedsięwzięciu pełni Inżynier Kontraktu. W drodze przetargu publicznego została wybrana firma Biprowod – Warszawa Sp. z. o.o., która zajmuje się nadzorem i koordynacją modernizacji oczyszczalni ścieków.

Zakończenie przedmiotowej inwestycji zaplanowano na grudzień 2011r.

Modernizacja oczyszczalni jest jednym z najważniejszych elementów wartego 82 345 200 zł brutto unijnego projektu, pn:. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności. Koszt rozpoczętej inwestycji to 25 605 160,59 zł brutto.

Po zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków, zapewnione zostanie bezpieczeństwo i skuteczność oczyszczania ścieków oraz właściwa gospodarka powstającymi osadami pościekowymi, przyczyniając się tym samym do lepszego efektu ekologicznego.

 

Aktualności – stan na dzień 5 lipca 2010

Podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 9 – Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I w latach 2010-2013”.

W związku z realizacją projektu, w dniu 29.04.2010r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór Wykonawcy dla zadania: Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I w latach 2010-2013”.

Termin składania ofert przez Wykonawców upłynął 19.05.2010r. W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum w składzie: Safege S.A., Parcde I’te 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja i Eko-Konsulting-Projekt „CONSEKO-BBM-DESIGN” S.A., z Krakowa.

W dniu 17.06.2010r. w siedzibie Rawskich Wodociągów i Kanalizacji podpisano z w/w Konsorcjum umowę nr 16/2010. Przedmiotem umowy są usługi świadczone przez Wykonawcę, obejmujące pomoc techniczną w zakresie wsparcia i przygotowania Zamawiającego oraz JRP, działającej w jego strukturze organizacyjnej, do prawidłowego zarządzania, koordynowania i monitorowania wszelkich działań i zadań związanych z realizacją projektu.

Aktualności – stan na dzień 17 maja 2010

1. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ w ramach konkursu nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009 (nabór wniosków był prowadzony od 16 II do 27 II 2009r).

Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym, zdobywając podczas oceny merytorycznej I stopnia 51 punktów (wymagane minimum wynosiło 36,6 pkt.) W dniu 22 września 2009r Spółka uzyskała potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania z Ministerstwa Środowiska (Instytucji Pośredniczącej).

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zwieńczeniem wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego nie tylko dla Spółki, ale i dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka projektu było podpisanie w dniu 16 listopada 2009r.w Centrum Kongresowo-szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Łodzi (Instytucją Wdrażającą) a Rawskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. ( podmiotem odpowiedzialnym za realizację).

Projekt ma ogromne znaczenie dla miasta Rawa Mazowiecka i jest projektem o najwyższej wartości i zakresie realizowanym dotychczas w mieście z udziałem środków Unii Europejskiej, bowiem przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 68 051 065 zł netto, natomiast całkowity koszt realizacji (łącznie z VAT) – 82 345 200 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniesie 39 622 732,60 zł.

3. Podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu 2 – “Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka”

W związku z realizacją projektu, w dniu 28.10.2009r. ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla Kontraktu nr 2 – „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000m³/d dla miasta Rawa Mazowiecka”. Termin składania ofert przez Wykonawców upłynął 18.01.2010r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający wyłonił Wykonawcę – firmę K.T.S. Elpom S.A. z Nadarzyna.

W dniu 17.05.2010r.w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej uroczyście podpisano umowę nr 12/2010 na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni. Uroczystość uświetnili swoją obecnością min. Prezes WFOŚiGW w Łodzi – Pani Barbara Robak, Marszałek i Członek Zarządu woj. Łódzkiego – Dariusz Klimczak, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka – Eugeniusz Góraj, Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego – Pani Teresa Pietrzak, Przedstawiciele Gminy, Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka, media lokalne i wiele innych osobistości, w sumie około 30 osób).

 

Za nadzór inwestycji odpowiada Inżynier Kontraktu – Warszawska spółka Biprowod. Rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na czerwiec 2010r. natomiast zakończenie przedmiotowej inwestycji na grudzień 2011r.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content