24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Cennik usług pozataryfowych

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej obowiązujący od 01.04.2022 r.

 

Grupa

odbiorców

Odbiorcy usług odprowadzający wody opadowe i roztopowe J.m.

Cena netto

(zł/m3)

1 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4  i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną. m3 3,52
2 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4 i parkingami w obrębie instytucji użyteczności publicznej. m3 3,70
3 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4 i parkingami w obrębie terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, składowych i baz transportowych m3 3,95
4 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i parkingów publicznych. m3

 

4,02

 

W cenniku przyjęto do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią roczną sumę opadów atmosferycznych z okresu wielolecia 2009 –  2018 r., która wynosi  622,1 mm.

Cennik usług pozataryfowych obowiązujący od 01 kwietnia 2022 r.

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ “RAWiK” – 2022 r
Zarządzenie nr 1_2022 z dn. 01.04.2022 r. w sprawie zmiany cennika za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 

Cennik opłat – pozostałe usługi pozataryfowe obowiązujący
od 11 kwietnia 2022 roku.

 

CENNIK OPŁAT
 

OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

1. Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie 1m3 ścieków dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:
lp. Rodzaj ścieków Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
a) Ścieki socjalno–bytowe z szamb 13,20 8%         14,26
b) Ścieki socjalno–bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków 60,50 8%        65,34
Ścieki przemysłowe, odcieki
lp. Grupa Zakres ChZT [mg/dm3]

dla  Nog ≤ 200 mg/dm3 i  Pog  ≤ 20 mg/dm3

Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
c) I  do 5 000 18,98 8%         20,50
II od  5 001  do 10 000 25,30 8%         27,32
III od 10 001  do  15 000 31,63 8%         34,16
IV od 15 001  do  20 000 37,95 8%         40,99
V od 20 001  do  30 000 56,93 8%         61,48
VI od 30 001  do  50 000 63,25 8%         68,31
Do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych/odcieków przyjmuje się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni ścieków Żydomice są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych przez pracowników laboratorium na terenie Oczyszczalni lub w miejscu wytwarzania ścieków, za zgodą RAWiK Sp. z o.o.

W przypadku przekroczenia wskaźników  Nog  lub Pog   naliczane są opłaty dodatkowe. Stawka opłaty dodatkowej St jest obliczana zgodnie z wzorem:

 

Op = (Ck – Cd) / Cd x St

 

gdzie symbole oznaczają:

 

Op – dodatkowa stawka opłaty

Ck – stężenie ustalone podczas kontroli

Cd – stężenie dopuszczalne

St – stawka taryfowa za odbiór jednego m3 ścieków (zł)

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń organicznych i biogennych, naliczana będzie opłata dodatkowa dla ładunku ponadnormatywnego według wskaźnika, dla którego kwota opłaty dodatkowej jest najwyższa.

 

Odrębnie naliczane będą opłaty za przekroczenie w ściekach przemysłowych / odciekach dopuszczalnej wartości odczynu pH (wartość dopuszczalna 6,5-9,0 pH). Stawka dodatkowej opłaty wynosi:

  • 1,45 zł/m3 – za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH
  • 3,63 zł/m3 – za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH
  • 7,24 zł/m3 – za przekroczenie odczynu od 1,5 do 2,5 pH
  • 14,04 zł/m3 – za przekroczenie odczynu o więcej niż 2,5 pH
 

ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG TECHNICZNYCH.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Oplombowanie wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o. po wymianie 33,00 8% 35,64
2 Zaplombowanie wodomierza wskutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy 66,00 8% 71,28
3 Montaż wodomierza na podlewanie (koszt zakupu wodomierza i niezbędnych materiałów ponosi odbiorca) wraz z oplombowaniem 132,00 8% 142,56
4 Wymiana wodomierza nie będącego własnością RAWiK sp. z o.o. wraz z oplombowaniem 70,00 8% 75,60
5 Zamknięcie przyłącza 71,50 8% 77,22
6 Otworzenie przyłącza 71,50 8% 77,22

 

USŁUGI REMONTOWE WOD-KAN

                 
Usługi świadczone przez samochód specjalistyczny marki DAF-WUKO do udrażniania i mycia pod ciśnieniem kanałów o śr. od 50 do 800 mm:
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) za 1h Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (WUKO) 440,00 23% 541,20
2 Usługi realizowane sprzętem budowlanym
(z operatorem) – KOPARKO-ŁADOWARKA
137,50 23% 169,13
3 Praca brygady remontowej wod.-kan. 275,00 23% 338,25
 

Uwaga.

Usługi wymienione w pkt 1-3 realizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przynajmniej z wyprzedzeniem 3 dniowym.

 

Stawki wymienione w pkt. 1. ulegają zwiększeniu o 100%, w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami pracy RAWiK oraz o 200% w niedziele i dni świąteczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

USŁUGI ASENIZACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ RAWIK Sp. z o.o.

1. Ścieki socjalno – bytowe: W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich odpompowanie ze zbiornika, przewóz na oczyszczalnię ścieków przewóz oraz utylizacja na oczyszczalni ścieków.
Strefa 1 – Miasto Rawa Mazowiecka, wsie: Żydomice, Konopnica, Pukinin
Lp. Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 do 4 137,50 8% 148,50
2 do 5 154,00 8% 166,32
3 do 6 170,50 8% 184,14
4 do 7 187,00 8% 201,96
5 do 8 203,50 8% 219,78
6 do 9 220,00 8% 237,60
7 do 10 236,50 8% 255,42
 

 

 

Strefa 2 – Pozostała część Gminy Rawa Mazowiecka
Lp. Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 do 4 154,00 8% 166,32
2 do 5 170,50 8% 184,14
3 do 6 187,00 8% 201,96
4 do 7 203,50 8% 219,78
5 do 8 220,00 8% 237,60
6 do 9 236,50 8% 255,42
7 do 10 253,00 8% 273,24
Strefa 3 – Gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek
Lp. Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 do 4 187,00 8% 201,96
2 do 5 203,50 8% 219,78
3 do 6 220,00 8% 237,60
4 do 7 236,50 8% 255,42
5 do 8 253,00 8% 273,24
6 do 9 269,50 8% 291,06
7 do 10 286,00 8% 308,88
2. Ścieki socjalno-bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ścieki przemysłowe:
W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich odpompowanie ze zbiornika oraz przewóz na oczyszczalnię ścieków.
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Strefa 1: Miasto Rawa Mazowiecka oraz wsie Pukinin, Żydomice i Konopnica – za każdy kurs 108,90 8% 117,61
2 Strefa 2: pozostała część gm. Rawa Mazowiecka – za każdy kurs 133,10 8% 143,75
3 Strefa 3: gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek – za każdy kilometr (odległość liczona jest jako suma przejechanych kilometrów przez pojazd asenizacyjny od wyjazdu z bazy do miejsca składowania ścieków, wywozu na stację zlewną i powrotu do bazy). 6,60 8% 7,13
4 Koszt utylizacji ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz ścieków przemysłowych – cena obliczana zgodnie ze stawkami opłat określonymi w pkt. 1. 1) b) i 1. 1) c).

Stawki wymienione w § 4 ulegają zwiększeniu o 50%, w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami pracy RAWiK oraz o 100% w niedziele i dni świąteczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

     ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Dla wody
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Odczyn pH 11,00 23% 13,53
2 ChZTCr 36,30 23% 44,65
3 BZT5 36,30 23% 44,65
4 Zawiesina ogólna 30,80 23% 37,88
5 Chlorki 24,20 23% 29,77
6 Twardość 16,50 23% 20,29
7 Żelazo 33,00 23% 40,59
8 Mangan 33,00 23% 40,59
9 Opracowanie sprawozdania 22 zł/próba 23% 27,06 zł/prób
Dla ścieków
Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Odczyn pH 11,00 23% 13,53
2 ChZTCr – z rozcieńczaniem 55,00 23% 67,65
3 ChZTCr – bez rozcieńczania 36,30 23% 44,65
4 BZT5 55,00 23% 67,65
5 chlorki 24,20 23% 29,77
6 Siarczany 24,20 23% 29,77
7 Azot ogólny 96,80 23% 119,06
8 Azot ogólny (Kjeldahla) 48,40 23% 59,53
9 Azot amonowy 48,40 23% 59,53
10 Azot azotyn 24,20 23% 29,77
11 Azot azotan 30,80 23% 37,88
12 Fosfor ogólny 30,80 23% 37,88
13 Zawiesina ogólna 30,80 23% 37,88
14 Ekstrakt eter (tłuszcze) 84,70 23% 104,18
15 Opracowanie sprawozdania 20 zł/próba 23% 24,60
 

UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW O KODACH

Lp. KOD ODPADU Cena netto (zł)/Mg Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 02 02 03 132,00 8% 142,56
2 02 02 04 132,00 8% 142,56
3 02 02 99 132,00 8% 142,56
4 02 03 01 132,00 8% 142,56
5 02 03 04 132,00 8% 142,56
6 02 03 05 132,00 8% 142,56
7 02 03 99 132,00 8% 142,56
8 02 04 03 132,00 8% 142,56
9 02 04 99 132,00 8% 142,56
10 02 05 01 132,00 8% 142,56
11 02 05 02 132,00 8% 142,56
12 02 05 80 132,00 8% 142,56
13 02 05 99 132,00 8% 142,56
14 02 06 01 132,00 8% 142,56
15 02 06 03 132,00 8% 142,56
16 02 06 80 132,00 8% 142,56
17 02 06 99 132,00 8% 142,56
18 02 07 01 132,00 8% 142,56
19 02 07 04 132,00 8% 142,56
20 02 07 05 132,00 8% 142,56
21 02 07 80 132,00 8% 142,56
22 02 07 99 132,00 8% 142,56
23 07 06 12 132,00 8% 142,56
24 16 03 80 132,00 8% 142,56
25 19 08 09 132,00 8% 142,56
26 19 08 99 132,00 8% 142,56
27 20 01 08 132,00 8% 142,56

Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94% (tj. o zawartości suchej masy do 6%).

Dodatkowe opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją), poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, będą ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju dostarczanego odpadu w odniesieniu do zawartości suchej masy, według metody:

  • odpady o zawartości suchej masy powyżej 6% do 12% – dopłata 10 zł/Mg
  • odpady o zawartości suchej masy powyżej 12 % do 18 % – dopłata 20 zł/ Mg
  • odpady o zawartości suchej masy powyżej 18 % – indywidualne negocjacje
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content