24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Cennik usług pozataryfowych

Cennik opłat za usługi pozataryfowe wykonywane przez Spółkę

Zawiadamiamy, iż od 17 kwietnia 2023r obowiązuje nowy cennik opłat za usługi pozataryfowe wykonywane przez Spółkę.  W załączeniu do niniejszego zawiadomienia prezentujemy treść Zarządzenia nr 3_2023 z dnia 17 marca 2023r zawierającego szczegółowe informacje dotyczące nowego cennika opłat.

Informacji dotyczących zmian można uzyskać pod numerem 46 814 21 76 w 16 lub 17

Zarząd RAWiK Sp. z o.o.

CENNIK OPŁAT

OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

1. Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie 1m3 ścieków dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:

Rodzaj ścieków Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
Ścieki socjalno–bytowe z szamb

Zakres ChZT5 do 2000 [mg/dm3]

15,46 8%         16,70
Ścieki socjalno–bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków 70,79 8%        76,45
Ścieki przemysłowe, odcieki
Grupa Zakres ChZT [mg/dm3]

dla  Nog ≤ 200 mg/dm3 i  Pog  ≤ 20 mg/dm3

Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
I  do 5 000 22,21 8% 23,99
II od  5 001  do 10 000 29,60 8% 31,97
III od 10 001  do  15 000 37,00 8% 39,96
IV od 15 001  do  20 000 44,40 8% 47,95
V od 20 001  do  30 000 66,61 8% 71,94
VI od 30 001  do  50 000 74,00 8% 79,92

Do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych/odcieków przyjmuje się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni ścieków Żydomice są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych przez pracowników laboratorium na terenie Oczyszczalni lub w miejscu wytwarzania ścieków, za zgodą RAWiK Sp. z o.o.

 1. W przypadku przekroczenia wskaźników Nog  lub Pog   naliczane są opłaty dodatkowe. Stawka opłaty dodatkowej St jest obliczana zgodnie z wzorem:

Op = (Ck – Cd) / Cd x St

gdzie symbole oznaczają:

 

Op – dodatkowa stawka opłaty

Ck – stężenie ustalone podczas kontroli

Cd – stężenie dopuszczalne

St – stawka taryfowa za odbiór jednego m3 ścieków (zł)

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń organicznych i biogennych, naliczana będzie opłata dodatkowa dla ładunku ponadnormatywnego według wskaźnika, dla którego kwota opłaty dodatkowej jest najwyższa.

 1. Odrębnie naliczane będą opłaty:
 2. za przekroczenie w ściekach przemysłowych / odciekach dopuszczalnej wartości odczynu pH (wartość dopuszczalna 6,5-9,0 pH). Stawka dodatkowej opłaty wynosi:
 • 1,45 zł/m3 – za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH
 • 3,63 zł/m3 – za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH
 • 7,24 zł/m3 – za przekroczenie odczynu od 1,5 do 2,5 pH
 • 14,04 zł/m3 – za przekroczenie odczynu o więcej niż 2,5 pH
 1. za przekroczenie w ściekach przemysłowych / odciekach dopuszczalnej wartości stężenia chlorków (wartość dopuszczalna ≤ 1000 mg Cl/dm3), zgodnie z obliczonym wskaźnikiem przekroczenia (W), obliczonym według wzoru:

W = (Ck – Cd) / Cd

gdzie symbole oznaczają:

W – wskaźnik przekroczenia

Ck – stężenie ustalone podczas kontroli

Cd – stężenie dopuszczalne

 • 2,50 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia ≤ 0,5
 • 5,00 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 0,5 ≤ 2
 • 7,50 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 2 ≤ 3
 • 15,00 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 3
 1. za przekroczenie w ściekach przemysłowych / odciekach dopuszczalnej wartości stężenia zawiesiny ogólnej (wartość dopuszczalna ≤ 1000 mg/dm3), zgodnie z obliczonym wskaźnikiem przekroczenia (W), obliczonym według wzoru:

W = (Ck – Cd) / Cd

gdzie symbole oznaczają:

W – wskaźnik przekroczenia

Ck – stężenie ustalone podczas kontroli

Cd – stężenie dopuszczalne

 • 1,2 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia ≤ 0,5
 • 2,4 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 0,5 ≤ 2
 • 4,8 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 2 ≤ 3
 • 9,6 zł/m3 – przy wskaźniku przekroczenia > 3

ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG TECHNICZNYCH

Lp. Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 Oplombowanie wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o. po wymianie 37,96 8% 41,00
2 Zaplombowanie wodomierza wskutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy 76,85 8% 83,00
3 Montaż wodomierza na podlewanie (koszt zakupu wodomierza i niezbędnych materiałów ponosi odbiorca) wraz z oplombowaniem 154,63 8% 167,00
4 Wymiana wodomierza nie będącego własnością RAWiK sp. z o.o. wraz z oplombowaniem 81,48 8% 88,00
5 Zamknięcie przyłącza 83,33 8% 90,00
6 Otworzenie przyłącza 83,33 8% 90,00
USŁUGI REMONTOWE WOD-KAN

Usługi świadczone przez samochód specjalistyczny marki DAF-WUKO do udrażniania i mycia pod ciśnieniem kanałów o śr. od 50 do 800 mm:

Rodzaj usługi Cena netto (zł) za 1h Stawka VAT Cena brutto (zł) za 1h
Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (WUKO)

Usługa z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu WUKO – obejmuje dojazd, udrożnienie/przeczyszczenie, odbiór i dostarczenie nieczystości na Oczyszczalnię Ścieków.

Naliczanie czasu świadczenia usługi: za każde rozpoczęte pół godziny (nie mniej jak pół godziny).

Czas wyjazdu liczony od wyjazdu z bazy RAWiK Sp. z o.o. przy ul. Jerozolimskiej

440,00 23% 541,20
Usługi realizowane sprzętem budowlanym
(z operatorem) – KOPARKO-ŁADOWARKA

Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej.

Czas wyjazdu liczony od wyjazdu z bazy RAWiK Sp. z o.o. przy ul. Jerozolimskiej.

160,98 23% 198,00
Praca brygady remontowej wod.-kan.

Pierwsza godzina stanowi minimalny zakres oferowanej usługi. Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie co 0,5 godziny, proporcjonalnie do stawki podstawowej.

321,95 23% 396,00

Uwaga.

Usługi wymienione w pkt 1-3 realizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przynajmniej z wyprzedzeniem 3 dniowym.

Stawki wymienione w pkt. 1. ulegają zwiększeniu o 100%, w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami pracy RAWiK oraz o 200% w niedziele i dni świąteczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Usługi nie wyszczególnione w cenniku zostaną wyceniono(e) na podstawie indywidualnej wyceny, w oparciu o zapytanie o wykonanie usługi

USŁUGI ASENIZACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ RAWIK Sp. z o.o.

1. Ścieki socjalno – bytowe: W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich odpompowanie ze zbiornika, przewóz na oczyszczalnię ścieków oraz utylizacja na oczyszczalni ścieków.  
 
Strefa 1 – Miasto Rawa Mazowiecka, wsie: Żydomice, Konopnica, Pukinin (cena za kurs)  
Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)  
do 4 147,22 8% 159,00  
do 5 164,81 8% 178,00  
do 6 182,40 8% 197,00  
do 7 200,00 8% 216,00  
do 8 217,59 8% 235,00  
do 9 235,19 8% 254,00  
do 10 252,77 8% 273,00  
 
Strefa 2 – pozostała część Gminy Rawa Mazowiecka (cena za kurs)  
Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)  
do 4 153,70 8% 166,00  
do 5 170,37 8% 184,00  
do 6 187,04 8% 202,00  
do 7 203,70 8% 220,00  
do 8 220,37 8% 238,00  
do 9 236,11 8% 255,00  
do 10 252,77 8% 273,00  
 
Strefa 3 – Gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek, Sadkowice (cena za kurs)  
Ilość wybranych m³ Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)  
do 4 200,00 8% 216,00  
do 5 217,59 8% 235,00  
do 6 235,19 8% 254,00  
do 7 252,77 8% 273,00  
do 8 270,37 8% 292,00  
do 9 287,96 8% 311,00  
do 10 305,56 8% 330,00  
2. Ścieki socjalno-bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ścieki przemysłowe:
W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich odpompowanie ze zbiornika oraz przewóz na oczyszczalnię ścieków.
 
Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)  
Strefa 1: Miasto Rawa Mazowiecka oraz wsie Pukinin, Żydomice i Konopnica – za każdy kurs 115,74 8% 125,00  
Strefa 2: pozostała część Gminy Rawa Mazowiecka

– za każdy kurs

133,33 8% 144,00  
Strefa 3: Gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek, Sadkowice– za każdy kilometr (odległość liczona jest jako suma przejechanych kilometrów przez pojazd asenizacyjny od wyjazdu z bazy do miejsca składowania ścieków, wywozu na stację zlewną i powrotu do bazy). 7,00 8% 7,56  
Koszt utylizacji ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz ścieków przemysłowych – cena obliczana zgodnie ze stawkami opłat określonymi w pkt. 1. 1) b) i 1. 1) c).  

Stawki wymienione w § 4 ulegają zwiększeniu o 50%, w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami pracy RAWiK oraz o 100% w niedziele i dni świąteczne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Dla wody
Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
Odczyn pH 11,00 23% 13,53
ChZTCr 42,00 23% 51,66
BZT5 42,00 23% 51,66
Zawiesina ogólna 42,00 23% 51,66
Chlorki 24,20 23% 29,77
Twardość 16,50 23% 20,29
Żelazo 35,00 23% 43,05
Mangan 35,00 23% 43,05
Opracowanie sprawozdania 22 zł/próba 23% 27,06 zł/ próba
Dla ścieków
Rodzaj usługi Cena netto (zł) Stawka VAT Cena brutto (zł)
Odczyn pH 11,00 23% 13,53
ChZTCr – z rozcieńczaniem 60,00 23% 73,80
ChZTCr – bez rozcieńczania 42,00 23% 51,66
BZT5 60,00 23% 73,80
Chlorki 28,00 23% 34,44
Siarczany 60,00 23% 73,80
Azot ogólny 96,80 23% 119,06
Azot ogólny (Kjeldahla) 50,00 23% 61,50
Azot amonowy 50,00 23% 61,50
Azot azotynowy 25,00 23% 30,75
Azot azotanowy 30,80 23% 37,88
Fosfor ogólny 30,80 23% 37,88
Zawiesina ogólna 36,00 23% 44,28
Ekstrakt eterowy (tłuszcze) 99,00 23% 121,77
Sucha masa 40,00 23% 49,20
Zawartość substancji organicznych 40,00 23% 49,20
Opracowanie sprawozdania 22 zł/próba 23% 27,06 zł/ próba

UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW O KODACH

 

Lp. KOD ODPADU Cena netto (zł)/Mg Stawka VAT Cena brutto (zł)
1 02 02 03 154,00 8% 166,32
2 02 02 04 170,00 8% 183,60
3 02 02 99 154,00 8% 166,32
4 02 03 01 154,00 8% 166,32
5 02 03 04 154,00 8% 166,32
6 02 03 05 170,00 8% 183,60
7 02 03 99 154,00 8% 166,32
8 02 04 03 170,00 8% 183,60
9 02 04 99 154,00 8% 166,32
10 02 05 01 154,00 8% 166,32
11 02 05 02 170,00 8% 183,60
12 02 05 80 154,00 8% 166,32
13 02 05 99 154,00 8% 166,32
14 02 06 01 154,00 8% 166,32
15 02 06 03 170,00 8% 183,60
16 02 06 80 154,00 8% 166,32
17 02 06 99 154,00 8% 166,32
18 02 07 01 154,00 8% 166,32
19 02 07 04 154,00 8% 166,32
20 02 07 05 170,00 8% 183,60
21 02 07 80 154,00 8% 166,32
22 02 07 99 154,00 8% 166,32
23 07 06 12 170,00 8% 183,60
24 16 03 80 154,00 8% 166,32
25 19 08 09 154,00 8% 166,32
26 19 08 99 170,00 8% 183,60
27 20 01 08 154,00 8% 166,32

Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94% (tj. o zawartości suchej masy do 6%).

Dodatkowe opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją), poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, będą ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju dostarczanego odpadu w odniesieniu do zawartości suchej masy, według metody:

 • odpady o zawartości suchej masy powyżej 6% do 12% – dopłata 15 zł/Mg
 • odpady o zawartości suchej masy powyżej 12 % do 18 % – dopłata 25 zł/ Mg
 • odpady o zawartości suchej masy powyżej 18 % – indywidualne negocjacje

 

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej obowiązujący od 01.04.2022 r.

 

Grupa

odbiorców

Odbiorcy usług odprowadzający wody opadowe i roztopowe J.m.

Cena netto

(zł/m3)

1 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4  i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną. m3 3,52
2 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4 i parkingami w obrębie instytucji użyteczności publicznej. m3 3,70
3 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni będących dachami, drogami innymi niż w pkt. 4 i parkingami w obrębie terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, składowych i baz transportowych m3 3,95
4 Z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i parkingów publicznych. m3

 

4,02

 

W cenniku przyjęto do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią roczną sumę opadów atmosferycznych z okresu wielolecia 2009 –  2018 r., która wynosi  622,1 mm.

Cennik usług pozataryfowych obowiązujący od 01 kwietnia 2022 r.

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ “RAWiK” – 2022 r
Zarządzenie nr 1_2022 z dn. 01.04.2022 r. w sprawie zmiany cennika za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content