24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Cele Projektu

System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rawy Mazowieckiej podlega ciągłej modernizacji i rozbudowie mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój miasta, poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz dostosowanie do wymagań obowiązującego w Polsce prawa i Dyrektyw Unii Europejskiej.

Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” umożliwi realizację następujących celów:

  1. Wzrost współczynnika skanalizowania Aglomeracji Rawa Mazowiecka o 1% dzięki czemu zostanie podłączonych 265 mieszkańców (RLM). Pozwoli to na likwidację zbiorników bezodpływowych, co wpłynie na poprawę gospodarki ściekowej w Rawie Mazowieckiej.

  2. Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej (modelu hydraulicznego, w celu bieżącej kontroli parametrów pracy sieci, mającego wpływ na szybsze wykrywanie nieszczelności i awarii sieci wodociągowej i zapobiegającemu tym samym stratom wody z sieci – oszczędność wody). Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny.

  3. Zapewnienie mieszkańcom aglomeracji odpowiedniej ilości i jakości wody do picia

w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej.

  1. Podniesienie efektywności zagospodarowania osadów ściekowych w wyniku modernizacji (doposażenia) oczyszczalni.

  2. Podniesienie efektywności energetycznej procesu oczyszczania ścieków w wyniku wdrożenia do ciągu technologicznego modułu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz powstający jako produkt uboczny technologii przeróbki osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

  3. Podniesienie wydajności procesu oczyszczania (mechanicznego i biologicznego)
    w wyniku wdrożenia urządzeń pomiarowych i oczyszczających, pozwalających na zwiększoną kontrolę nad procesem oczyszczania.

Bezpośrednim celem jest oszczędzanie dostępnych zasobów wody i zapewnienie ich dostępności oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków miejskich w sposób kontrolowany i zorganizowany, ograniczając tym samym ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na terenie objętym przedmiotową inwestycją. Celem działania jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja inwestycji ograniczy energochłonność systemów oraz pozytywnie wpłynie na politykę klimatyczną i ograniczy zużycie zasobów naturalnych. Działanie wypełni zobowiązanie akcesyjne w zakresie gospodarki ściekowej, przyczyni się do ochrony
i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegnie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content