24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Zakres projektu i harmonogram działań

W ramach projektu zrealizowano:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska wraz z odejściami bocznymi,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego do granic miasta,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego wraz z rurociągiem tłocznym,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry,
 • Renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego,
 • Budowę sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolna, Asnyka, Zapolskiej,
 • Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody Boguszyce,
 • Przebudowę kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PS 1) do oczyszczalni ścieków Żydomice
 • Modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach, która objęła m.in.:

Zakup i montaż modułu kogeneracyjnego pozyskującego dodatkową energię z odnawialnych źródeł tj. z biogazu,

Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków,

Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną ścieków,

Zamontowanie nowej kraty hakowej,

Modernizację stacji zlewnej ścieków dowożonych

Modernizację kluczowych obiektów technologicznych: kanałów dopływowych w hali krat, układu transportu i separacji piasku z piaskowników, osadników wstępnych, komory czerpnej osadu surowego, biofiofiltra, osadników wtórnych, instalacji wody technologicznej, węzła przeróbki osadów, w tym wdrożono rozwiązania techniczne chroniące WKF,

Doposażono komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi,

Przebudowano i doposażono komory spustowe osadu surowego,

Zamontowano nowe wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji II, w komorze rozdziału przed osadnikami wtórnymi, w kanale przed osadnikami wtórnymi (instalacja zgarniacza kożucha)

Rozbudowano obiekty przetwarzania odpadów tłuszczowych oraz pompowni odpadów tłuszczowych, system pomiarów i sterowania procesem oraz system zasilania i sterowania oraz monitoring pracy urządzeń.

W ramach projektu: wybudowano 5,49 km i przebudowano 0,88 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 0,51 km sieci wodociągowej.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content