24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Harmonogram Projektu Planowany na lata 2019-2022
RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA II" NA LATA 2019-2022
Lp.Nazwa zadaniaOkres realizacji
1Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej2019 r.
2Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry2019 r.
3Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego2022 r.
4Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody Boguszyce 2020 r.
7Modernizacja Oczyszczalni Ścieków2020/2021 r.
8Modernizacja budynku po stacji Trafo2020 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content