24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

ROK 2022

„Wykonanie opracowania aktualizacji operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (ostatecznej decyzji) na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do rzeki Rawki za pośrednictwem rowu melioracyjnego R-A z wylotem zlokalizowanym w km. 80+050 jej biegu.”

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2022r. do godz. 11:00

11:06 2022-11-18
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o. (NR post. ZPS-16/2022)

Postepowanie nr ZPS-16/2022 Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 roku do godz. 10:00.

09:37 2022-10-19
„Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego będących we władaniu Zamawiającego wraz ze sporządzeniem protokołów z kontroli obiektów i dokonaniem wpisów do Książek Obiektów Budowlanych.”

Termin złożenia ofert: do dnia 13.10.2022 roku do godz. 12:00

12:13 2022-10-07
,,Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o.”

Nr postępowania: ZPS-14/2022 Termin składania ofert: do dnia 05.10.2022r do godz. 10:00.

13:58 2022-09-26
„Wykonanie opracowania aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) dla wylotów wskazanych w Decyzji SAB.II.6341.1.11.2013.AW„

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2022 r. do godz. 13:00

09:30 2022-09-20
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.”

Postępowanie nr ZPS-11/2022 Termin składania ofert do dnia 23.09.2022 r. do godz. 12:00

13:52 2022-09-15
“Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na dostawie i montażu kraty hakowej na oczyszczalnie ścieków Żydomice wraz z prasą płuczącą i szafką sterowniczą.”

Postępowanie nr ZPS-10/2022. Termin składania ofert do dnia 23.09.2022 do godz. 10.00.

13:32 2022-09-15
Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice.

Postępowanie nr ZPS-09/2022. Termin składania ofert do dnia 26.09.2022 do godz. 10.00. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2022r do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 30.09.2022r o godz. 11:00.

13:08 2022-09-12
Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZPS-08/2022

13:12 2022-07-28
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ na 2023 rok

Numer postępowania ZPS-07/2022 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja ogłaszają przetarg na zakup energii elektrycznej na 2023 rok. Termin składania ofert mija 01.08.2022 do godz. 10.00

11:31 2022-07-25
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content