24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Komunikaty
Aktualności stan na dzień 24.02.2017 r.

Do 15 marca 2017 r. trwają uzgodnienia mieszkańców dot. lokalizacji przyłącza wody w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz drogach wewnętrznych od ul. Fredry. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przystąpiły do wykonywania projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody w granicach działek drogowych do posesji w ulicach Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej […]

20:39 2018-12-19
Aktualności – stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci. Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami […]

20:37 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. […]

20:35 2018-12-19
Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 28 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 06 września 2016 r. w prasie Dziennik Łódzki i na stronie internetowej Spółki, Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12, […]

20:33 2018-12-19
Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowe. W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony […]

20:31 2018-12-19
Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę(..) (2)

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. Zbiorcza tabela cen i opłat za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu […]

19:46 2018-12-19
Komunikat
Twardość wody

Informujemy, że woda z ujęcia Katowicka ( osiedle Tatar, ul. Katowicka, ul. Tomaszowska od Cmentarnej, os. Browarna ) jest średnio-twarda ( 4,4 mval/dm3  – 12,4°dH  w stopniach niemieckich) natomiast z ujęcia Boguszyce ( pozostała część miasta ) o podwyższonej twardości ( 6,3 mval/dm3  – 17,7°dH w stopniach niemieckich).

18:57 2018-12-19
Komunikat
Informacja

Szanowni Państwo! Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy istnieje konieczność zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem. Zestaw wodomierza głównego, między innymi, powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem, zgodnie z § 116. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie […]

17:59 2018-12-19
Komunikat
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content