24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne
W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwana dalej „RAWiK”, której jedynym udziałowcem jest Miasto Rawa Mazowiecka i Gminny Zakład d/s Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zwany dalej „GZEWiK”, zakład budżetowy Gminy Rawa Mazowiecka.

Celem stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz idei współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania własnego – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zawarcie tego porozumienia jest uzasadnione faktem, że infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na obszarze stron porozumienia międzygminnego stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system. Ciągła rozbudowa i modernizacja tego systemu bezpośrednio przełoży się na podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego. Ponadto z uwagi na obowiązujące zróżnicowane taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wolą Stron porozumienia jest uporządkowanie tego stanu rzeczy.
Porozumienie Międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content