24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach dla Rawy Mazowieckiej

Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach odbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej Rawy Mazowieckiej oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia funkcjonuje od 1976 r. W latach 2001-2002 rozbudowano część biologiczną. W ramach Fazy I Projektu w latach 2010-2014 poddana rozbudowie i modernizacji, szczególnie w zakresie części osadowej.

Oczyszczalnia spełnia wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014 poz. 1800). Przeróbka osadów obejmuje etapy: fermentacji beztlenowej (z odzyskiem wytworzonego biogazu), odwodnienia na wirówkach, higienizacji wapnem i dalszą tlenową stabilizację pod wiatami. W wyniku wykorzystania biogazu  (produktu ubocznego procesu) jako paliwa do pracy modułu kogeneracyjnego zostały zoptymalizowane potrzeby energetyczne oczyszczalni pozyskane ze źródeł odnawialnych.

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi max 7000 m3/dobę. To w zupełności wystarczające parametry dla oczyszczania wytworzonych ścieków w aglomeracji Rawa Mazowiecka. Takie możliwości dają szansę na dalszy rozwój Miasta.

Zdjęcia – oczyszczalnia

Nasz zapał do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych staramy zaszczepić w młodym pokoleniu, które od lat tłumnie odwiedza naszą Ścieżkę Edukacyjną  „Eko-Filtrem do Rzeki Rawki”.

Zdjęcia ze ścieżki edukacyjnej

Projekt i wykonanie interaktywa.pl