24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Inwestycje

Inwestycje RAWiK zaplanowane na lata 2019 – 2023

W ostatnich latach Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała Projekt pn. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka  – Faza I”
o wartości 62,2 mln  zł netto dofinansowany z Funduszu Spójności, który objął najpilniejszy do realizacji zakres. Nie mniej jednak Spółka „RAWiK” mając na uwadze pozostałe potrzeby w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków planuje  kolejne inwestycje. Dlatego Spółka przystąpiła do realizacji Fazy – II Projektu o wartości 10 mln zł netto.

Planowany do realizacji zakres został uwzględniony w Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019 – 2023:

 1. W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
  w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II, dofinansowanego z Funduszu Spójności,
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaplanowane są zadania inwestycyjne obejmujące:

Kanalizację sanitarną

 • Budowę kanału sanitarnego w rejonie ulic Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej,
 • Renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego,

Sieć wodociągową

 • Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce,

Oczyszczalnię ścieków

 • Modernizację oczyszczalni ścieków poprzez: wyposażenie technologiczne
  w komorze denitryfikacji II, modernizację studni osadu surowego, renowację powierzchni w komorach ciągu ściekowego, modernizację budynku po stacji Trafo, montaż przepływomierza dla odcieków z wirówki, montaż przepływomierza do tłuszczy, dostosowanie (adaptacja) zbiornika odcieków
  z wirówki na zbiornik odpadów.

 

 1. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z środków własnych, pożyczki oraz ze źródeł zewnętrznych pochodzących z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, zaplanowane są zadania inwestycyjne obejmujące:

Kanalizację sanitarną:

 • Przebudowę kanału sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni (opracowanie opinii technicznej),
 • Przebudowę kanalizacji sanitarnej – kanał tłoczny od Przepompowni Głównej do os. Zamkowa Wola,
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej,
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księże Domki,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w odejściu bocznym od ul. Słowackiego,

Kanalizację deszczową:

 • Budowę oczyszczalni wód deszczowych (3 szt.),
 • Przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Południowej,

Sieć wodociągową:

 • Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Katowicka – Tatar,
 • Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza,
 • Modernizację Stacji Uzdatniania Wody – Tatar,
 • Przebudowę wodociągu w ul. Polnej – od ul. Niepodległości
  do ul. Konstytucji 3-Maja,
 • Przebudowę wodociągu w odejściach bocznych w ul. Polnej,
 • Budowę sieci wodociągowej w odejściu bocznym od ul. Słowackiego,
 • Budowę wodociągu w ul. Willowej,
 • Przebudowę wodociągu w ul. Mickiewicza – od ul. Krakowskiej do ul. Reymonta,
 • Budowę nowej siedziby spółki RAWiK.

Niniejszy plan obejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe dotyczące świadczenia usług w zakresie dostarczenia wody pitnej i odprowadzania ścieków bytowych
i przemysłowych oraz opadowych i roztopowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Przedsięwzięcia modernizacyjne ujęte w planie mają na celu przede wszystkim odtworzenie
i unowocześnienie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem zmniejszenia strat spowodowanych przestarzałą technologią, przeciekami oraz awariami sieci jak również zwiększenie wydajności i dostosowanie technologii i urządzeń do obowiązujących norm związanych z ochroną środowiska.

Przedsięwzięcia rozwojowe mają na celu rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, a to z kolei przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z wody
o właściwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia obecnych odbiorców, rozbudowa sieci przyczyni się do zoptymalizowania opłat za korzystanie z usług.

Realizacja planu umożliwi także obsługę, w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, nowych odbiorców przemysłowych, dzięki czemu możliwości zaopatrzenia w wodę
i odprowadzanie ścieków nie będą stanowić bariery rozwojowej dla Miasta.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl