24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Infrastruktura

RAWiK Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rawy Mazowieckiej (ok. 20-tysięcznego miasta). Zakres ten obejmuje: pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz eksploatację systemu kanalizacji deszczowej. W skład majątku Spółki wchodzi: Oczyszczalnia (Qśr db = 3 643 m3/d) oraz 62 km sieci wodociągowej, 53,26 km sieci kanalizacji sanitarnej i 20,6 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dająca możliwości obsługi rosnących potrzeb. Spółka dostarcza ok. 3500 m3 wody/dobę (posiadając możliwość do11000 m3/dobę). Ilość ścieków oczyszczanych to ok. 2098 m3/dobę (maksymalna ilość wynosi 9000 m3/dobę).

Projekt i wykonanie interaktywa.pl