24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Dane spółki

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 21 76, 814 39 15, 814 26 67
fax. (46) 814 21 76

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455

REGON 100501130

NIP 835-00-03-635

kapitał zakładowy 16 894 500,00 zł

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

e-mail: rawik@rawik.pl

Projekt i wykonanie interaktywa.pl