24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Cennik usług pozataryfowych

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urzadzeń kanalizcji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

obowiazujący od 18.10.2019 r.

W cenniku przyjęto do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią roczną sumę opadów atmosferycznych z okresu wielolecia 2009 –  2018 r., która wynosi  622,1 mm.

 

 

1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

1) Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie 1m3 ścieków dostarczanych zewnętrznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:

 

lp.

Rodzaj ścieków

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

a)

Ścieki socjalno–bytowe z szamb

11,00

8%

11,88

b)

Ścieki socjalno–bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków

55,00

8%

59,40

 

Ścieki przemysłowe

lp.

Grupa

Zakres ChZT [mg/dm3]
dla Nog ≤ 200 mg/dm3 i Pog  ≤ 20 mg/dm3

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

c)

I

do 5 000

15,00

8%

16,20

II

od 5 001 do 10 000

20,00

8%

21,60

III

od 10 001 do 15 000

25,00

8%

27,00

IV

od 15 001 do 20 000

30,00

8%

32,40

V

od 20 001 do 30 000

45,00

8%

48,60

VI

od 30 001 do 50 000

50,00

8%

54,00

Do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych przyjmuje się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta. W przypadku przekroczenia  wskaźników  Nog  lub Pog   cena zostanie ustalona indywidualnie przez Prezesa Spółki.

2) Opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją) poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju dostarczanego odpadu przez kierownika i technologa oczyszczalni i każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Spółki. Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94%.

2. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG TECHNICZNYCH.

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

35,00

8%

37,80

2

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 2 przyłączy

45,00

8%

48,60

3

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 3 przyłączy

55,00

8%

59,40

4

Uzgodnienie projektu technicznego 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

50,00

8%

54,00

5

Uzgodnienie projektu technicznego 2 przyłączy

70,00

8%

75,60

6

Uzgodnienie projektu technicznego 3 przyłączy

90,00

8%

97,20

7

Odbiór techniczny 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

60,00

8%

64,80

8

Odbiór techniczny 2 przyłączy

80,00

8%

86,40

9

Odbiór techniczny 3 przyłączy

100,00

8%

108,00

10

Odbiór techniczny węzła wodomierzowego z oplombowaniem wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o.

45,00

8%

48,60

11

Oplombowanie wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o. po wymianie

25,00

8%

27,00

12

Zaplombowanie wodomierza wskutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy

55,00

8%

59,40

13

Montaż wodomierza na podlewanie (koszt zakupu wodomierza i niezbędnych materiałów ponosi odbiorca) wraz z oplombowaniem

100,00

8%

108,00

14

Wymiana wodomierza nie będącego własnością RAWiK sp. z o.o. wraz z oplombowaniem

30,00

8%

32,40

15

Zamknięcie przyłącza

55,00

8%

59,40

16

Otworzenie przyłącza

55,00

8%

59,40

 

3. USŁUGI   REMONTOWE   WOD-KAN

Usługi świadczone przez samochód specjalistyczny marki DAF-WUKO do udrażniania i mycia pod ciśnieniem kanałów o śr. od 50 do 800 mm:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł) za 1h

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (WUKO)

300,00

23%

369,00

2

Usuwanie zatorów w kanalizacji (WUKO)

300,00

23%

369,00

3

Usługi realizowane sprzętem budowlanym
(z operatorem) – KOPARKO-ŁADOWARKA

100,00

23%

123,00

4

Praca brygady remontowej wod.-kan.

200,00

23%

246,00

Uwaga.
Stawki wymienione w pkt. 3. ulegają zwiększeniu o 50% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.

 

4. USŁUGA INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH I BURZOWYCH O ŚREDNICY OD 160MM DO 1000MM ZA POMOCĄ ZESTAWU ITV. 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Za odcinek do 15 mb

110,00

23%

135,30

2

Za mb kanału nowego przy zleceniu powyżej 15 mb

5,00

23%

6,15

3

Za mb kanału eksploatowanego przy zleceniu powyżej 15 mb

7,00

23%

8,61

4

Za godzinę pracy kamery przy pracach innych niż inspekcja

235,00

23%

289,05

5

Za niezawiniony przez Wykonawcę postój zestawu za każdą godzinę

90,00

23%

110,70

6

Dojazd powyżej 30 km od siedziby Wykonawcy za każdy kilometr

2,50

23%

3,08

7

Przy zleceniach powyżej 300 mb powyższe ceny ulegają negocjacji.

Uwaga:

Przewody instalacyjne, przed inspekcją wymagają wyczyszczenia.

Stawki wymienione w pkt. 4. ulegają zwiększeniu o 50% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.

 

5. USŁUGI  ASENIZACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ RAWIK SP. Z O.O.

a) Ścieki socjalno – bytowe: W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich wybiór, przewóz oraz utylizacja na oczyszczalni ścieków.

Strefa 1 – Miasto Rawa Mazowiecka, wsie: Żydomice, Konopnica, Pukinin

Lp.

Ilość wybranych m³

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

do 4

99,00

8%

106,92

2

do 5

114,00

8%

123,12

3

do 6

129,00

8%

139,32

4

do 7

144,00

8%

155,52

5

do 8

159,00

8%

171,72

6

do 9

174,00

8%

187,92

7

do 10

189,00

8%

204,12

 

Strefa 2 – Pozostała część Gminy Rawa Mazowiecka

Lp.

Ilość wybranych m³

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

do 4

115,00

8%

124,20

2

do 5

130,00

8%

140,40

3

do 6

145,00

8%

156,60

4

do 7

160,00

8%

172,80

5

do 8

175,00

8%

189,00

6

do 9

190,00

8%

205,20

7

do 10

205,00

8%

221,40

 

Strefa 3 – Gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek

Lp.

Ilość wybranych m³

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

do 4

140,00

8%

151,20

2

do 5

155,00

8%

167,40

3

do 6

170,00

8%

183,60

4

do 7

185,00

8%

199,80

5

do 8

200,00

8%

216,00

6

do 9

215,00

8%

232,20

7

do 10

230,00

8%

248,40

 

b) Ścieki socjalno-bytowe z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ścieki przemysłowe:
W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich wybiór oraz przewóz na oczyszczalnię ścieków.

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Strefa 1: Miasto Rawa Mazowiecka oraz wsie Pukinin, Żydomice i Konopnica – za każdy kurs

90,00

8%

97,20

2

Strefa 2: pozostała część gm. Rawa Mazowiecka – za każdy kurs

110,00

8%

118,80

3

Strefa 3: gminy: Nowy Kawęczyn, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Biała Rawska, Czerniewice, Żelechlinek – za każdy kilometr (odległość liczona jest jako suma przejechanych kilometrów przez pojazd asenizacyjny od wyjazdu z bazy do miejsca składowania ścieków, wywozu na stację zlewną i powrotu do bazy).

5,50

8%

5,94

4

Koszt utylizacji ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz ścieków przemysłowych – cena obliczana zgodnie ze stawkami opłat określonymi w pkt. 1. 1) b) i 1. 1) c).

 

6. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Dla wody

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Odczyn pH

7,00

23%

8,61

2

ChZTCr

30,00

23%

36,90

3

BZT5

30,00

23%

36,90

4

Zawiesina ogólna

25,00

23%

30,75

5

Chlorki

20,00

23%

24,60

6

Opracowanie sprawozdania

16zł/próba

23%

19,68

 

Dla ścieków

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT

Cena brutto (zł)

1

Odczyn pH

7,00

23%

8,61

2

ChZTCr – z rozcieńczaniem

45,00

23%

55,35

3

ChZTCr – bez rozcieńczania

30,00

23%

36,90

4

BZT5

45,00

23%

55,35

5

chlorki

20,00

23%

24,60

6

Siarczany

20,00

23%

24,60

7

Azot ogólny

80,00

23%

98,40

8

Azot ogólny Klej

40,00

23%

49,20

9

Azot azotyn

20,00

23%

24,60

10

Azot azotan

25,00

23%

30,75

11

Fosfor ogólny

25,00

23%

30,75

12

Zawiesina ogólna

25,00

23%

30,75

13

Ekstrakt eter (tłuszcze)

70,00

23%

86,10

14

Opracowanie sprawozdania

16zł/próba

23%

19,68

 

Projekt i wykonanie interaktywa.pl