24h Pogotowie WOD-KAN: 577 395 601
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Cennik usług pozataryfowych

1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

 1. Opłaty za przyjęcie i unieszkodliwienie ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą:
 • ścieki socjalno –bytowe  –  10,00 zł/m³ (dostarczane zewnętrznym taborem)
 • ścieki przemysłowe  – 6,17 zł/kg ChZT dla wartości ChZT do 8000 kg/m3 w przypadku większych wartości stężeń ChZT opłaty będą ustalane indywidualnie przez kierownika i technologa oczyszczalni i każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Spółki. (do ustalenia stawki opłaty za 1 m³ ścieków przemysłowych bierze się stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ChZT oznaczonego analitycznie lub deklarowanego przez Klienta)

2. Opłaty za odpady (rodzaje kodów zgodne z obowiązującą decyzją) poddawane przetwarzaniu w Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i rodzaju dostarczanego odpadu przez kierownika i technologa oczyszczalni i każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Spółki. Przyjmowane odpady do przetwarzania muszą być o uwodnieniu nie mniejszym niż 94%.

2. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG TECHNICZNYCH.

Lp.

Rodzaj usługi

Cennik

1

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

30,00 zł

2

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 2 przyłączy

40,00 zł

3

Wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie 3 przyłączy

50,00 zł

4

Uzgodnienie projektu technicznego 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

40,00 zł

5

Uzgodnienie projektu technicznego 2 przyłączy

60,00 zł

6

Uzgodnienie projektu technicznego 3 przyłączy

80,00 zł

7

Odbiór techniczny 1 przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej)

50,00 zł

8

Odbiór techniczny 2 przyłączy

70,00 zł

9

Odbiór techniczny 3 przyłączy

90,00 zł

10

Odbiór techniczny węzła wodomierzowego z oplombowaniem wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o.

40,00 zł

11

Oplombowanie wodomierza niebędącego własnością RAWiK sp. z o.o. po wymianie

12,00 zł

12

Zaplombowanie wodomierza wskutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy

50,00 zł

13

Montaż wodomierza na podlewanie (koszt zakupu wodomierza i niezbędnych materiałów ponosi odbiorca) wraz z oplombowaniem

90,00 zł

14

Wymiana wodomierza nie będącego własnością RAWiK sp. z o.o. wraz z oplombowaniem

24,00 zł

15

Zamknięcie/otworzenie przyłącza na zlecenie odbiorcy

50,00 zł

3. USŁUGI   REMONTOWE   WOD-KAN

1) Usługi świadczone przez samochód specjalistyczny marki DAF-WUKO do udrażniania i mycia pod ciśnieniem kanałów o śr. od 50 do 800 mm:

 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • usuwanie zatorów w kanalizacji.

Stawka za usługę i dojazd wynosi 250,00 zł za wozo-godzinę.
2) Usługi realizowane sprzętem budowlanym (z operatorem)

 • koparko-ładowarka – 88,00 zł/h

3) Budowa/remont przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego – wg indywidualnej wyceny
4) Praca brygady remontowej wod.-kan.
Stawka za usługę i dojazd wynosi 150,00 zł/h.

Uwaga
Stawki wymienione w pkt. 3.1-3.2 i 3.4) ulegają zwiększeniu o 20% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.

4. USŁUGA INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH I BURZOWYCH O ŚREDNICY OD 160MM DO 1000MM ZA POMOCĄ ZESTAWU ITV.

 • za odcinek do 15 mb – 100,00 zł,
 • za mb kanału nowego przy zleceniu powyżej 15 mb – 4,40 zł,
 • za mb kanału eksploatowanego przy zleceniu powyżej 15 mb – 6,40 zł,
 • za godzinę pracy kamery przy pracach innych niż inspekcja – 220,00 zł,
 • za niezawiniony przez Wykonawcę postój zestawu za każdą godzinę – 80,00 zł,
 • dojazd powyżej 30 km od siedziby Wykonawcy – 1,70 zł/km,
 • przy zleceniach powyżej 300 mb powyższe ceny ulegają negocjacji.

Uwaga
Odcinki wymagają przed inspekcją wyczyszczenia.
Stawki wymienione w pkt. 4. ulegają zwiększeniu o 20% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.

5. USŁUGI  ASENIZACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ RAWIK SP. Z O.O.

 • Ścieki socjalno – bytowe: W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich wybiór, przewóz oraz utylizacja na oczyszczalni ścieków.

Stawki wymienione w pkt. 5.a) ulegają zwiększeniu o 50% w przypadku świadczenia tych usług poza godzinami od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.

b) Ścieki przemysłowe: W skład usługi wchodzi dojazd do miejsca składowania nieczystości, ich wybiór oraz przewóz na oczyszczalnię ścieków.
Ceny transportu ścieków przemysłowych podlegają indywidualnym negocjacjom,
Koszt utylizacji ścieków przemysłowych reguluje odrębna umowa (cena obliczana zgodnie ze stawką opłaty określoną w pkt. 1. 1) b) ).

6. ZRYCZAŁTOWANY CENNIK USŁUG ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH

7.  DO WSZYSTKICH STAWEK ZAWARTYCH W CENNIKU DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU WYSTAWIENIU FAKTURY.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl