24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Trwają roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Po przekazaniu placu budowy  w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Całość zadania jest realizowana w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II”. Inwestycja o wartości 6 844 950,00 zł brutto została dofinansowana z Funduszu Spójności w kwocie 3 910 003,43 zł, pozostałe finansowanie to środki własne Spółki „RAWiK” w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 822 703,00 zł. Do chwili obecnej wykonano roboty instalacyjne metodą bezwykopową, wytyczono trasy kablowe nowych sieci energetycznych, wykonano modernizację węzła higienizacji osadów, realizowana jest sieć wody technologicznej. Znacznie zaawansowane są roboty w węźle odbioru osadów tłuszczowych mające zwiększyć efektywność jego działania.

Wykonanie wskazanych robót jest związane z rozbudową układu zasilania, monitoringu i sterowania oczyszczalni i jej obiektów oraz montażem aparatury kontrolno – pomiarowej. Planowane doposażenie usprawni procesy technologiczne oraz polepszy pracę całej oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie ma celu podniesienie efektywności zagospodarowania osadów ściekowych oraz podniesienie wydajności procesu oczyszczania (mechanicznego i biologicznego). W wyniku wdrożenia urządzeń pomiarowych i oczyszczających, zwiększy się kontrola nad procesem oczyszczania.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl