24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 1. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

Oferty należy złożyć lub przesyłać na adres siedziby Spółki (ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego RAWiK Sp. z o.o. za 2016r.” w terminie do 17 października 2016 do godz. 15.00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 28 października 2016 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.

 1. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym: siedzibie firmy, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 3. Cenę, wraz z informacją o możliwości ewentualnej jej negocjacji, za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz
  z raportem z badania tego sprawozdania oraz badanie rocznego sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki wraz z pisemną opinią z tego badania,

 4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz osób zatrudnionych na stałe uprawnionych do badania (umowa o pracę, wspólnik, samozatrudnienie itp.).

 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 6. Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów oraz ilość, wielkość oraz branże badanych jednostek

 1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

Od biegłego rewidenta oczekuje się:

 1. Objęcia badaniem metodą wyrywkową po doborze próby umożliwiającej wydanie opinii
  obadanym sprawozdaniu finansowym

 2. Gotowość do obecności biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

 3. Gotowość biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie do spotkań z Radą Nadzorczą przed
  i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

 4. Przekazanie przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki informacji o ewentualnych problemach
  w systemie rachunkowości Spółki

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania

Ostateczny termin wraz z przekazaniem opinii i raportu do 15.04.2017 roku.

 1. Informacje dodatkowe

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje w powyższym zakresie zainteresowania oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu 046 814 2176 wew. 20 (Dyrektor Ekonomiczno-finansowy/ Główny Księgowy – p. Marzanna Machnicka-Augustyniak)

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content