24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach dla Rawy Mazowieckiej

Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach odbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej Rawy Mazowieckiej oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia funkcjonuje od 1976 r. W latach 2001-2002 rozbudowano część biologiczną. W ramach Fazy I Projektu w latach 2010-2014 poddana rozbudowie i modernizacji, szczególnie w zakresie części osadowej.

Oczyszczalnia spełnia wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r (Dz.U. 2014 poz. 1800). Przeróbka osadów obejmuje etapy: fermentacji beztlenowej (z odzyskiem wytworzonego biogazu), odwodnienia na wirówkach, higienizacji wapnem i dalszą tlenową stabilizację pod wiatami. W wyniku wykorzystania biogazu  (produktu ubocznego procesu) jako paliwa do pracy modułu kogeneracyjnego zostały zoptymalizowane potrzeby energetyczne oczyszczalni pozyskane ze źródeł odnawialnych.

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi max 7000 m3/dobę. To w zupełności wystarczające parametry dla oczyszczania wytworzonych ścieków w aglomeracji Rawa Mazowiecka. Takie możliwości dają szansę na dalszy rozwój Miasta.

Zdjęcia – oczyszczalnia

Nasz zapał do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych staramy zaszczepić w młodym pokoleniu, które od lat tłumnie odwiedza naszą Ścieżkę Edukacyjną  „Eko-Filtrem do Rzeki Rawki”.

Zdjęcia ze ścieżki edukacyjnej

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content