24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Nowa krata hakowa dla oczyszczalni ścieków

W dniu 26 października 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice”.

Wykonawcą zadania został:  HUBER Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ryżowej 51, 02-495 Warszawa.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż pionowej, mechanicznej kraty wraz z zespołem do płukania i odwadniania skratek. Urządzenia dostarczone mają być jako komplet z okablowaniem, szafą sterowniczo-zasilającą zawierającą układ zasilania energetycznego oraz układ automatyki sterowania i kontroli procesu, który ma być włączony do istniejącego w oczyszczalni systemu SCADA. Całość zadania będzie realizowana do kwietnia 2023 r.

Zadanie inwestycyjne o wartości 548 790,00 zł netto zostało dofinansowane z Funduszu Spójności w kwocie 373.700,55 zł  w ramach Projektu  pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”.

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content