24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Kolejna inwestycja

Nasza spółka cały czas prowadzi inwestycje poprawiające stan sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
W ostatnich tygodniach przeprowadzono prace w ulicy Zwolińskiego, polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania przetargowego zadanie zlecono firmie UNIMARK Sp. z o. o. z Wadowic.

            Renowację sieci sanitarnej o długości 413 metrów wykonano metodą bezwykopową, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie uciążliwości remontu dla mieszkańców. W ramach zadania firma uporządkowała teren po inwestycji a obecnie pozostały jeszcze do wykonania drobne prace techniczne i porządkowe.

         Całość inwestycji kosztowała 399.454,80 zł. i była sfinansowana ze środków pozyskanych
w ramach dużego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” nr projektu POIS.02.03.00-00-0043/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content