24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Inwestycje

Inwestycje “RAWiK” zaplanowane na rok 2020

W ostatnich latach Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała Projekt pn. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka  – Faza I” o wartości 62,2 mln  zł netto dofinansowany z Funduszu Spójności, który objął najpilniejszy do realizacji zakres. Nie mniej jednak Spółka „RAWiK” mając na uwadze pozostałe potrzeby w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków planuje  kolejne inwestycje.

Przystąpiono więc do realizacji Fazy – II Projektu o wartości 14 802 097,83 PLN z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 7 733 266,87 PLN.

Planowany do realizacji zakres został uwzględniony w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2020 – 2026:

1. W ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II, dofinansowanego
z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaplanowane są zadania inwestycyjne obejmujące
w 2020 r.:

Kanalizację sanitarną

 • Renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego

Sieć wodociągową

 • Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce

Oczyszczalnię ścieków

 • Modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację budynku po stacji Trafo

Planowane w 2020 r. nakłady na ww. zdania  to 2 526 949,05 PLN

 

2. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z środków własnych, pożyczki oraz ze źródeł zewnętrznych pochodzących z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, zaplanowane są zadania inwestycyjne obejmujące w 2020 r.:

Modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności (przy Starostwie Powiatowym)

Modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej:

 • Budowę oczyszczalni wód deszczowych – ul. Zamkowa Wola

Modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej:

 • Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza,
 • Modernizację Stacji Uzdatniania Wody – Tatar,
 • Przebudowę wodociągu w ul. Polnej – od ul. Niepodległości
  do ul. Konstytucji 3-Maja,
 • Modernizację ujęcia wody w Boguszycach,
 • Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego.

Budowę nowej siedziby spółki “RAWiK”

Planowane nakłady na ww. zdania to 1 631 108,10 PLN

Niniejszy plan obejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe dotyczące świadczenia usług w zakresie dostarczenia wody pitnej
i odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych oraz opadowych i roztopowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Przedsięwzięcia modernizacyjne ujęte w planie mają na celu przede wszystkim odtworzenie i unowocześnienie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem zmniejszenia strat spowodowanych przestarzałą technologią, przeciekami oraz awariami sieci jak również zwiększenie wydajności i dostosowanie technologii i urządzeń do obowiązujących norm związanych z ochroną środowiska.

Przedsięwzięcia rozwojowe mają na celu rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, a to
z kolei przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z wody o właściwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia obecnych odbiorców, rozbudowa sieci przyczyni się do zoptymalizowania opłat za korzystanie z usług.

Realizacja planu umożliwi także obsługę, w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, nowych odbiorców przemysłowych, dzięki czemu możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków nie będą stanowić bariery rozwojowej dla Miasta.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content