24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Informacja eFaktura

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za nasze usługi (np. za wodę, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, usługi asenizacyjne) w formie elektronicznej.
Podstawowym warunkiem otrzymywania faktury w formie elektronicznej jest złożenie oświadczenia akceptującego w siedzibie Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. znajdującej się przy ul. J. Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej. Formularz, który przesyłamy w załączeniu informacji, można również pobrać na naszej stronie https://www.rawik.pl/. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną wypełnione oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Spółki lub nadesłać pocztą.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46)814-21-76 w. 16.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy otrzymywania faktur co w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

OSWIADCZENIE

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content