24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Fundusz spójności

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Ustanowiony w 1994 r. Fundusz Spójności udostępnia środki na projekty z zakresu ochrony środowiska oraz na projekty sieci transeuropejskich w tych państwach członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90 %średniej unijnej.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (w szczególności jego akapit drugi)

CELE

Fundusz Spójności został ustanowiony w celu zwiększenia gospodarczej, społecznej
i terytorialnej spójności Unii Europejskiej w trosce o sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi. W okresie programowania 2014-2020 z funduszu są wspierane:

  • inwestycje na rzecz środowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem i energią przynoszące korzyści środowisku;

  • sieci transeuropejskie w obszarze infrastruktury transportowej (TEN-T);

  • pomoc techniczna.

W kontekście projektów służących osiągnięciu unijnych celów z zakresu ochrony środowiska Fundusz Spójności może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, np. w dziedzinie efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii oraz – w sektorze transportu poza sieciami transeuropejskimi – w dziedzinie transportu kolejowego, śródlądowego i morskiego, intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i publicznych środków transportu.

Od 2014 r. z Funduszu Spójności dysponującego kwotą 11,3 mld EUR wspierane są projekty z zakresu infrastruktury transportowej posiadające europejską wartość dodaną w ramach nowego instrumentu „Łącząc Europę”(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010).

KWALIFIKUJĄCE SIĘ KRAJE

Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W obecnym okresie programowania 2014-2020 z Funduszu Spójności korzysta 15 państw członkowskich: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

BUDŻET I ZASADY FINANSOWANIA

W okresie programowania 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy na Fundusz Spójności ok. 63,4 mld EUR (wyłączając środki przeniesione na potrzeby instrumentu „Łącząc Europę”), a poziom finansowania projektu z Funduszu Spójności może sięgnąć 85 % jego kosztu.

Przydział środków z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 według państwa członkowskiego
Państwo członkowskieBudżet (w mln EUR)
Bułgaria2 278,3
Republika Czeska6 258,9
Estonia1 073,3
Grecja3 240,5
Chorwacja2 559,5
Cypr288,9
Łotwa1 349,4
Litwa2 048,9
Węgry6 025,4
Malta217,7
Polska23 207,9
Portugalia2 861,7
Rumunia6 934,9
Słowenia895,3
Słowacja4 168,2
Ogółem63 390

Źródło: Portal Otwartych Danych, Komisja Europejska – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, kwiecień 2017 r.

WNIOSEK DOTYCZĄCY POLITYKI SPÓJNOŚCI UE PO ROKU 2020

W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wnioski dotyczące rozporządzeń
w sprawie polityki spójności UE po roku 2020. Wśród nich jest rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności.
Z Funduszu Spójności będą nadal wspierane projekty w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

W tym wniosku utrzymano koncentrację tematyczną. Fundusz Spójności będzie wspierał dwa cele szczegółowe: bardziej ekologiczną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym (WS2) oraz lepiej połączoną Europę (WS3). Komisja Europejska zaproponowała wykaz działań, które nie będą mogły otrzymywać wsparcia z EFRR
i Funduszu Spójności – dotyczy to m.in. bezpośredniego wsparcia na rzecz dużych przedsiębiorstw oraz infrastruktury portów lotniczych (poza regionami najbardziej oddalonymi) oraz niektórych rodzajów gospodarowania odpadami (np. składowania).

W okresie programowania 2021-2027 proponowany przydział na Fundusz Spójności wynosi 41,3 mld EUR, z czego wkład na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” wyniósłby 10 mld EUR. Z Funduszu Spójności na okres po roku 2020 będą finansowane projekty realizowane w tych samych 15 państwach członkowskich co w okresie programowania 2014-2020.

Wniosek Komisji podlega zwykłej procedurze ustawodawczej, w ramach której Parlament decyduje na równi z Radą. Oznacza to, że do końca 2020 r. obie instytucje będą musiały dojść do porozumienia w sprawie przyszłych zasad dotyczących Funduszu Spójności.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności na lata 2014-2020 również podlegało zwykłej procedurze ustawodawczej i Parlament był w pełni uprawniony do przedstawienia poprawek. Parlament mógł dzięki temu sprawić, że zaproponowane przepisy stały się bardziej elastyczne i w większym stopniu odpowiadały potrzebom państw członkowskich. Zdołał on również poszerzyć zakres inwestycji ze środków Funduszu Spójności w taki sposób, by obejmował on inwestycje w efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym.

Parlament poparł koncepcję wprowadzenia wspólnych wskaźników na potrzeby Funduszu Spójności, które ułatwią dokonywanie oceny jego wykorzystania. Parlament
z powodzeniem domagał się, by – w odróżnieniu od wniosku Komisji – rozporządzenie obejmowało możliwość zmiany w drodze aktów delegowanych wykazu tych wskaźników, w przypadku gdy takie dostosowanie uznane zostanie za konieczne w celu zapewnienia skutecznej oceny postępów z realizacji.

W ramach śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, któremu towarzyszył pakiet wniosków ustawodawczych, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian dotyczących Funduszu Spójności.

Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 2018 www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content