24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Dla rolników – osady do wzięcia

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania

 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuję, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach.

Wytworzony w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalny osad ściekowy jest bogaty w substancje organiczne i mineralne, a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Osad umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury gleby, dostarcza roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów, a jego dodatek do wierzchniej warstwy gruntu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy glebotwórcze. Jakość i skład osadów są regularnie monitorowane przez Spółkę.

Przekazanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych odbywa się zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).

Zapewniamy załadunek, transport na miejsce docelowe oraz rozrzucenie osadu, bezpłatne badania osadów ściekowych, bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe mają być stosowane oraz udostępnienie wyników badań osadów i gruntów wraz z informacją o dawkach osadu. Właściciel gruntu zobowiązany jest do dostarczenia wypisu z rejestru gruntów oraz mapy obejmującej teren nieruchomości, na której komunalne osady ściekowe mają być zastosowane.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 46 814 44 34 lub e-mail: kierownik@rawik.pl

 

 

Załącznik 1

Zakazy stosowania komunalnych osadów ściekowych (art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach):

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie 135 właściwość organów w sprawach ustanowienia strefy ochronnej ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624);
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie 141 ustanawianie obszaru ochronnego ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content