16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Ogłoszenie o składniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

Rada Nadzorcza

Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70

 

zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sporządzenie pisemnej opinii z badania sprawozdania pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

 

II. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

Oferty należy złożyć lub przesyłać na adres siedziby Spółki (ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego RAWiK Sp. z o.o. za 2015r.” w terminie do 29 października do godz. 15.00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

III. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym: siedzibie firmy, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. Cenę, wraz z informacją o możliwości ewentualnej jej negocjacji, za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z pisemną opinią z tego badania,

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6. Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów oraz ilość, wielkość oraz branże badanych jednostek

7. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie.

IV. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

Od biegłego rewidenta oczekuje się:

1. Objęcia badaniem metodą wyrywkową po doborze próby umożliwiającej wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

2. Gotowość do obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

3. Gotowość do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki

V. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania

Ostateczny termin wraz z przekazaniem opinii i raportu do 15.04.2016 roku.

VI. Informacje dodatkowe

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje w powyższym zakresie zainteresowania oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu 046 814 2176 wew. 20 (Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy/ Główny Księgowy – p. Marzanna Machnicka-Augustyniak).

Unia Europejska, Rawik