13 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Aktualności stan na dzień 5.09.2016 r.

W dniu 05.09.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie nowych inwestycji.

W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja.

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pełni Dyrektor Techniczny Spółki – Pani Mariola Milczarek.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2014-2020.

Przewidywany całkowity koszt realizacji wyniesie 10 164 860,70 zł netto.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniesie 6 480 098,70 zł.

Objęte  umową zadania inwestycyjne są kontynuacją Fazy I projektu dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka i obejmują najpilniejszy do realizacji zakres prac dotyczący rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uwzględniony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na lata 2016-2020.

Zakres projektu ustalono na podstawie analizy obecnego stanu systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Realizacja obejmie:

1. Budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska wraz z odejściami bocznymi,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego do granic miasta,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego wraz z rurociągiem tłocznym,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry,
 • Renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego,
 • Budowę sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka, Zapolskiej,
 • Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody Boguszyce,

2. Modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach poprzez:

 • Zakup i montaż modułu kogeneracyjnego pozyskującego dodatkową energię z odnawialnych źródeł tj. z biogazu,
 • Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków,
 • Wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji,
 • Modernizację studni osadu surowego,
 • Renowację powierzchni zbiornika denitryfikacji i zbiornika defosfatacji,
 • Modernizację budynku po stacji trafo,
 • Zakup i montaż przepływomierza dla odcieków z wirówki,
 • Zakup i montaż przepływomierza do tłuszczy,
 • Dostosowanie (adaptację) zbiornika odcieków z wirówki na zbiornik odpadów,
 • Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną ścieków.

Termin zakończenia wszystkich zadań w ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II zaplanowano na koniec 2020 roku.

Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na obszar Natura 2000 „Dolina Rawki”, jak również rezerwat wodny „Rawka”.

Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej.

Rawa Mazowiecka ma szansę przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Spójności.

Unia Europejska, Rawik