13 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Aktualności stan na dzień 12.07.2016 r.

Prawie 360 000 zł przeznaczyły Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na inwestycję w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
W czerwcu „RAWiK” zawarł umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej. Roboty budowlano-montażowe prowadzi konsorcjum firm: „Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik” oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik” obydwie firmy mają siedzibę w Rawie Mazowieckiej. Wykonawca został wybrany na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego spełniając warunki udziału w postępowaniu. Jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

W przeciągu 120 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca uzbroi teren osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolna, Asnyka, Zapolskiej w niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 509,67 mb (bez przyłączy) oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 495,29 mb wraz z odejściami bocznymi (przykanalikami) o długości 83,38 mb. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone są prace budowlane, związane z wykonaniem kanału głównego i przykanalików. Zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany w oparciu o dokumentację projektową, która została przygotowana przez firmę projektową „Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Piotr Lewiński”.

Unia Europejska, Rawik