Aktualności stan na dzień 30.06.2016 r.

„RAWiK” inwestuje w odnawialne źródła energii
W dniu 30.06.2016 r. Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zawarła umowę na realizację zadania dotyczącego budowy nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice.
Wykonawcą zadania jest firma „HORUS – ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, która została wybrana na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego składając najkorzystniejszą ofertę.


Aktualnie na terenie oczyszczalni ścieków biogaz powstający podczas fermentacji osadów spalany jest w kotłowni z palnikami i kotłami przystosowanymi do spalania biogazu. Kotłowania zasila w energię cieplną: obiegi technologiczne podgrzewu osadów w wymiennikach WKFz i obiegi centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej oczyszczalni. Biogaz magazynowany jest w zbiorniku biogazu o pojemności 1000 m3. W przypadku napełnienia zbiornika biogazu, biogaz spalany jest w pochodni. Ciepło to nie jest optymalnie wykorzystywane.
Zakres przewiduje zabudowanie modułu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej około 190 kW, w budynku stacji transformatorowej pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia, a kotłownią gazową.
Przewiduje się zabudowę jednego agregatu kogeneracyjnego z silnikiem o sprawności elektrycznej nie mniejszej niż 38% oraz cieplnej nie mniejszej niż 49%.
Celem inwestycji jest przetworzenie energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym na wyprodukowaną w skojarzeniu energię elektryczną i energię cieplną do wykorzystania na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wpłynie to min. na oszczędności w poborze energii.