16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Dla klienta

RODO

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych
przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia4 maja2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywane Rozporządzeniem)

1. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - administrator Państwa danych osobowych, dane kontaktowe spółki i naszego inspektora ochrony danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. mająca siedzibę w Rawie Mazowieckiej, kod pocztowy 96-200, ul. Juliusza Słowackiego 70, NIP 835-00-03-635; REGON 100501130; KRS 000304455 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. Łodź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, strona: www.rawik.pl Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych - najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" - na adres pocztowy Spółki lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Możecie Państwo też skorzystać z numeru telefonu: 46 814 21 76

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?
W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przygotowania dla Państwa oferty, wykonania umowy,  administrowania umowami i ich wykonywania, w celach marketingowych.
Państwa dane osobowe Spółka  będzie przetwarzała zatem na podstawie:
1. wyrażonej przez Państwa zgody np. w celach marketingowych,
2. gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy, której będą Państwo stroną lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia dla Państwa oferty,
3. gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;
4. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki lub przez stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni usług własnych lub zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Spółki. Dotyczy to również monitoringu - z zachowaniem prywatności i godności osób;

4.Jeżeli Spółka będzie przetwarzała Państwa dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzał dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Państwa lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej to będzie mogła to zrobić jedynie, gdy:
1. wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
2. będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub Państwa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa polskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw podstawowych i interesów;
3. będzie to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem, iż będą przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej;
4. będzie to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa polskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.


5. Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa Spółka może dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem polskim przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.

6. Jakie są rodzaje przetwarzanych danych?
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania czynności wchodzących w zakres działalności Spółki, obejmujących w szczególności pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, eksploatacje systemu kanalizacji deszczowej. Dane te obejmują:
1. dane umożliwiające Państwa identyfikacje, w tym:
•    imię i nazwisko
•    adres zamieszkania lub pobytu,
•    numer ewidencyjny PESEL,
•    Numer Identyfikacji Podatkowej,
•    seria i numer dowodu osobistego,
•    numer telefonu,
•    adres e-mail.
2. dane audiowizualne np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku dla celów bezpieczeństwa.
Ponadto Spółka może przetwarzać inne przekazane przez Państwa dane osobowe, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane
w celach opisanych w tej informacji.

7. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?
Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
a)    którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi
b)    które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
c)    którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,
d)    które prowadzą świadczą usługi na rzecz Spółki tj. usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

8. Jak długo Spółka będzie przetwarzała Państwa dane?
Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych złożonych przez Państwa oświadczeń. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane związane z:
1. wykonywaną działalnością, w szczególności w zakresie zawartych z Państwem umów, przez okres, a następnie wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających w tym zobowiązań prawno-podatkowych, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
2. zgodą Państwa - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania przez Państwa zgody;
Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Spółki do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Mogą Państwo zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

9. Jakie prawa przysługują Państwu wobec Spółki.
Przysługuje Państwu prawo do:
1. żądania od Spółki dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
3. przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.
Wnioski w sprawie realizacji praw mogą Państwo składać pisemnie lub drogą elektroniczną. Składanie takich wniosków telefonicznie będzie dopuszczalne, o ile Spółka dla realizacji danego uprawnienia udostępnia taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji Państwa tożsamości. Spółka może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Spółka przekazuje je informując Państwa o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.

10. Do jakiego organu możecie Państwo wnieść skargę.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Czy musicie Państwo podać dane osobowe?
W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej czynności. Jeśli Państwo nie podacie danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Spółkę zgodnie z jej procedurami lub przepisami prawa, Spółka może nie zawrzeć umowy lub nie wykonać czynności.
Wyrażenie przez Państwa każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówicie Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofacie, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.


12. Czy wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany?
W oparciu o Państwa dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r.

Zbiorcza tabela cen i opłat

  za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

 

Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto bez vat

STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

netto bez vat

brutto z vat

W O D A

1WA – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

3,23

3,49

1WB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

2,63

2,84

1WC – PODMIOTY GOSPODARCZE -  CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

   3,54

3,82*)

2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY i FARMACEUTYCZNY

zł / m3

3,57

    3,57

3,86*)

3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

zł / m3

3,59

    3,59

3,88*)

Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

1SA  – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,30

5,72

 1SB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

4,37

4,72

1 SC – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,93

6,40*)

2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

1D

zł / m³ 

2,68

0,09

0,10

2D

zł / m³

2,68

2,68

2,89*)

*) – bez dopłat z budżetu miasta

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia – laboratorium

Laboratorium spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja świadczy usługi badawcze dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie badań fizykochemicznych wód, ścieków i osadów ściekowych w zakresie:

 • pobierania próbek do badań: wody, ścieków, osadów,
 • badań fizykochemicznych osadów,
 • badań fizykochemicznych ścieków,
 • badań fizykochemicznych wody.


Formularz „Zlecenia wykonania badań” ; „Wzór Protokołu pobrania próbki”  oraz „Cennik za wykonanie badań”  i  „ Instrukcja Pobierania próbek wody, ścieków i odcieków”  - dostępne są poniżej.


Świadczymy usługi w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną, której elementy zawarte są w Polityce Jakości (dostępna poniżej). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, która jest odpowiednio nadzorowana, sprawdzana i kalibrowana. Załoga laboratorium to doświadczony, wykwalifikowany personel, który swe kompetencje podnosi m.in. poprzez udział w szkoleniach.

Podstawowym celem laboratorium jest uzyskiwanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych oraz obiektywnych wyników badań wykonywanych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami


Więcej informacji uzyskają Państwo :

 • pod numerem telefonu: 46 814 44 34
 • pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 • w siedzibie laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

Cennik_uslug_laboratorium_za_wykonanie_analiz.doc
Certyfikat_ISO9001_Laboratorium_Rawskie_wododciagi.pdf
F2P7_Zlecenie_wykonania_badan.doc
P8F5_Protokol_z_pobrania_probki_do_badan_Przyjecia_probki.doc
P8I1_Instrukcja_Pobierania_probek_wody_sciekow_i_odciekow.pdf
Polityka_Jakosci_16_09_2014r.pdf

Podkategorie

 • Komunikaty
  Liczba artykułów:
  9
 • Do pobrania
  Liczba artykułów:
  1
 • Taryfy - zbiorcza tabela opłat

   

  Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych                       Uchwałą nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 roku

  oraz

  Uchwała nr V/18/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie(...)

   

  Zbiorcza tabela cen i opłat

    za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

   

  Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

  TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

  Jednostka rozliczeniowa

  Stawka netto bez vat

  STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

  DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

  netto bez vat

  brutto z vat

  W O D A

        1WA – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

  3,23

  3,49

        1WB *) – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

  2,63

  2,84

        1WC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

     3,85 **)

  4,16

        2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
                  i FARMACEUTYCZNY

  zł / m3

  3,85

      3,85 **)

  4,16

        3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

  zł / m3

  3,85

       3,85**)

  4,16

  Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

        1SA – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  5,30

  5,72

        1SB *) – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  4,37

  4,72

        1 SC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  5,93 **)

  6,40

  2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

  zł / m3

  8,12

      8,12**)

  8,77

  2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

  zł / m3

  8,12

       8,12 **)

  8,77

  Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

  1D, 2D, 3D

  zł / m³ 

  2,68

  2,68**)

  2,89

  *)    - domy dziecka, kluby sportowe, publiczne zoz, parafie, warsztaty terapii zajęciowej

  **) – bez dopłat z budżetu miasta

   

  Tabela 2. stawki opłat abonamentowych

  RODZAJ STAWKI

  Jednostka  rozliczeniowa

  STAWKA

  netto bez vat

  brutto z vat

  W O D A

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maks. nie przekraczającego 2,5m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  2,89

  3,12

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców o zapotrzebowaniu  maks. powyżej 2,5m3/h, lecz nie przekraczającego 20,05m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  22,84

  24,67

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maksymalnym powyżej 20,0 m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  628,07

  678,31

  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wodomierza innego niż główny

  zł /rozliczenie

  2,50

  2,70

  Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 1S

  zł / odbiorcę / m-c

  3,75

  4,05

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SA

  zł / odbiorcę / m-c

  96,13

  103,82

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SB

  zł / odbiorcę / m-c

  683,15

  737,80

           

   

  Liczba artykułów:
  1

Unia Europejska, Rawik