24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Harmonogram Projektu na lata 2019-2020
RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU PN. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA II" NA LATA 2019-2020
Lp.Nazwa zadaniaOkres realizacji
1Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej2019 r.
2Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry2019 r.
3Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego2020 r.
4Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody Boguszyce 2020 r.
5Wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji II2019 r.
6Modernizacja studni osadu surowego2019 r.
7Renowacja powierzchni w komorach ciągu ściekowego2019 r.
8Modernizacja budynku po stacji Trafo2020 r.
9Montaż przepływomierza dla odcieków z wirówki (ob. nr 9)2019r.
10Montaż przepływomierza dla tłuszczy (ob. nr 8.3)2019 r.
11Dostosowanie (adaptacja) zbiornika odcieków z wirówki na zbiornik odpadów (ob. nr 9)2019 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” nr POIS. 02.03.00-00-0043/16-00 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt i wykonanie interaktywa.pl