16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Jak uzyskać dofinansowanie na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego?


Informujemy, iż od 2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dofinansowania w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego na sfinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach ogłoszonych przez Fundusz Programów Priorytetowych (Program nr 1 – „program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”).

W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej RAWiK Sp. z o.o. buduje kolektor (przewód główny) w drodze oraz odcinek (przykanalik) łączący ten przewód z nieruchomością. W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej odcinek ten może być zakończony studnią (zlokalizowaną w granicy nieruchomości). Inwestor ponosi na własny koszt budowę przyłącza kanalizacyjnego rozumianego jako odcinek przewodu leżący pomiędzy studnią a budynkiem podmiotu, który do sieci jest przyłączany lub do granicy nieruchomości.


Rysunek ma charakter poglądowy


SK
studzienka kanalizacyjna,

- - przyłącze kanalizacyjne realizowane na koszt właścicieli nieruchomości,

- - zakres budowy sieci kanalizacyjnej realizowanej na koszt Spółki „RAWiK” w ramach Unijnego Projektu.

 

 

Jak uzyskać dofinansowanie na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego?

 

Krok I - złożenie wniosku - Inwestor czyli osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej zgłasza się do siedziby wybranego banku (lista banków znajduje się w załącznikach do pobrania), który ma zawartą umowę o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie realizacji postanowień Programu celem złożenia formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (wzory dokumentów znajdują się w załącznikach do pobrania).


Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:

- Wniosek o dofinansowanie

- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

- Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości


Krok II
ocena wniosku - Bank wstępnie ocenia zdolność kredytową Wnioskodawcy i przekazuje wniosek do WFOŚiGW w Łodzi.

Krok III – decyzja Funduszu- Po decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie przyznania dofinansowania, Wnioskodawca (inwestor) podpisuje umowę kredytową z Bankiem.


Krok IV – realizacja zadania - Kredytobiorca (inwestor)realizuje zadanie i rozlicza je w Banku.

Krok V – umorzenie do 40% kosztów po wybudowaniu - Po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu stosownych dokumentów przez Inwestora, Bank w jego imieniu występuje do Funduszu o dokonanie częściowej spłaty kapitału zaciągniętego kredytu

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl (w zakładce dla beneficjentów – osoby fizyczne).

 

Załączniki do pobrania:


Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych na 2011 r.


Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnychLista Banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi – obsługa „Programu dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych;

 

Kredyt jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej, których nieruchomości są objęte realizowanym przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Projektem pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ", na których zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa obowiązek realizacji na własny koszt przyłącza w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

cały dokument w pdf

Unia Europejska, Rawik