Zakres Projektu

Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar aglomeracji Rawa Mazowiecka w części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na terenie miejscowości Żydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje roboty budowlane w ramach zadań:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żydomicach o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka poprzez:

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w ramach realizacji projektu : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I" poprzez:


Poza robotami budowlanymi dla potrzeb realizacji projektu uwzględniono usługi w zakresie: opracowania dokumentacji technicznych, przetargowych, koncepcji, aktualizacji studium wykonalności, pełnienia nadzoru nad robotami, pomocy technicznej dla JRP, działań związanych z promocją i informacją.

{jsmallfib[jrp_zakres]}