16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Opis Projektu

W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. Dla potrzeb realizacji projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) pełni Prezes Spółki – Czesław Kierebiński.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2009-2013.

Przewidywany całkowity koszt realizacji wyniesie ponad 68 051 065 zł netto (82 mln zł brutto).

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wyniesie 39 622 732,60 zł.

Projektobejmuje najpilniejszy do realizacji zakres prac dotyczący rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, uwzględniony w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2009-2013.

Zakres projektu ustalono na podstawie analizy obecnego stanu systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Realizacja obejmie:

1. Modernizację oczyszczalni ścieków

- przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika,

- przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,

- modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,

- przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu,

- instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni.

Termin zakończenia modernizacji oczyszczalni zaplanowano na IV kwartał 2013r.

2. Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w ramach realizacji projektu : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I"

- wybudowanie 8 km i zmodernizowanie 2 km kanalizacji sanitarnej,

- wybudowanie 3 km i zmodernizowanie 1 km kanalizacji deszczowej.

 

- wybudowanie 3 km i zmodernizowanie 5 km sieci wodociągowej.

Termin wykonania zamówienia ( termin ukończenia robót dotyczących budowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) wynosi: 27 miesięcy kalendarzowych przypadających od daty rozpoczęcia robót tj. od 20.05.2011 r.

Realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na obszar Natura 2000 „Dolina Rawki”, jak również rezerwat wodny „Rawka”.

Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej.

Rawa Mazowiecka ma szansę przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Spójności.

Unia Europejska, Rawik