16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Cele projektu

System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rawy Mazowieckiej podlega ciągłej modernizacji i rozbudowie mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój miasta, poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz dostosowanie do wymagań obowiązującego w Polsce prawa i Dyrektyw Unii Europejskiej.

Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-Faza I” umożliwi realizację następujących celów :

 • zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez min. wzrost poziomu skanalizowania miasta o ponad 7% oraz zwiększenie szczelności systemu kanalizacji sanitarnej, czego wyrazem będzie zmniejszenie infiltracji do ok. 20%,
 • likwidację barier rozwoju dla firm korzystających z systemów bezodpływowych poprzez min. umożliwienie odprowadzania ścieków przemysłowych do zbiorczej sieci kanalizacji,
 • zaspokojenie istniejących potrzeb aglomeracji w zakresie wyposażenia w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnię ścieków zapewniającej odpowiedni poziom redukcji zanieczyszczeń oraz zagospodarowanie osadów,
 • poprawienie standardów wyposażenia miasta w system wodno- kanalizacyjny zgodnie z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka, celami programów w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz kierunkami rozwoju sieci wyznaczonymi w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego,
 • likwidację niedopuszczalnych rozwiązań w zakresie systemu kanalizacji tj. likwidacji przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej w centrum miasta, braku urządzeń oczyszczających przy wylotach sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
 • zapewnienie mieszkańcom aglomeracji odpowiednią ilość i jakość wody pitnej oraz bezpieczeństwo jej dostaw,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez stworzenie pierścieniowego systemu zaopatrzenia w wodę,
 • zwiększenie ochrony bioróżnorodności przyrodniczej rezerwatu wodnego „Rawka”,
 • poprawienie spójności społeczno - gospodarczej terenów objętych projektem z pozostałymi terenami kraju,
 • projekt przyczyni się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans mieszkańców w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej.
 • uczynienie aglomeracji obszarem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i inwestorów,


Konieczność realizacji zadań przewidzianych w ramach Projektu wynika z analizy obecnego stanu systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
i zdefiniowania obszarów problemowych.

Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej (w tym w szczególności rezerwatu rzeki „Rawki”). Infrastruktura publiczna, która powstanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia umożliwi rozwój nowych inwestycji oraz podniesie wartość nieruchomości, które uzyskają dostęp do mediów.


Rawa Mazowiecka ma szansę przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Spójności. Wszystkie podjęte działania będą miały ogromny wpływ na ochronę ekosystemu rezerwatu rzeki Rawki i tym samym kształtowały walory turystyczne regionu.

Unia Europejska, Rawik