16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Aktualności - stan na dzień 18.04.2017 r.

Jak wynika z uzgodnionych planów rozwoju, ponad 10 mln zł zostało przeznaczone z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”.

 

We wrześniu 2016 r. Prezes Spółki „RAWiK” podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na bazie której został uzgodniony wieloletni plan rozwoju na lata 2016-2021.

Do końca grudnia 2020 roku operator zamierza wydać na inwestycje wodno-ściekowe ponad 10 mln zł. Zdecydowana większość środków została przeznaczona na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.  Do końca 2016 r. w ramach zadań sieciowych została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Dolna, Asnyka i Zapolskiej oraz została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Jeziorańskiego. Zadania sieciowe pochłonęły łącznie ponad  1,3 mln zł.

Zaplanowana część  środków została przeznaczona na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Tym razem Spółka „RAWiK” zainwestowała ponad 1,6 mln  zł. w odnawialne źródło energii tj. silnik kogeneracyjny, który od lutego 2017 r. pozyskuje z powstałego w procesie oczyszczania biogazu, energię elektryczną i cieplną do obsługi obiektów oczyszczalni. Z uzgodnionych planów na 2017 r. wynika, że w tym roku w ramach Projektu na inwestycje  pójdzie około 1 mln zł. W ramach tej kwoty Spółka „RAWiK” planuje głównie dalszą modernizację oczyszczalni ścieków min. zakup i montaż wagi samochodowej.

Termin zakończenia wszystkich zadań w ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II zaplanowano na koniec 2020 roku.

W dalszym ciągu zachęcamy mieszkańców Rawy zamieszkałych w obrębie zrealizowanych inwestycji do przyłączania swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednym z celów Projektu jest zwiększenie liczby użytkowników korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 265 osób, a w odniesieniu do użytkowników korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę o 100 osób. Oprócz zadań realizowanych przy udziale  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, Spółka „RAWiK” zaplanowała budowę sieci wodociągowej w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz modernizację wodociągu w ul. Lenartowicza i Gąsiorowskiego.  Równolegle trwają również prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandrówka, gdzie obecnie jesteśmy w trakcie konsultacji branżowych i uzgodnień z mieszkańcami.

Unia Europejska, Rawik