16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności z dnia 22.03.2011r

W związku z uruchomionym we wrześniu 2010r. postępowaniem na wybór Wykonawcy dla zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktów: „Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II oraz Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych” wpłynęło 14 ofert. W wyniku ich oceny, w dniu 10 stycznia 2011 r., Spółka ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty – Konsorcjum: PHIN Consulting Sp. z o.o. – Lider, Mirosław Basta – Partner, zgodnej co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu, oraz zawierającej najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów.

Czytaj więcej...

Aktualności z dnia 19.01.2011r.

Aktualności z dnia 19.01.2011r.

W ramach realizacji projektu unijnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”,
spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja uruchomiła
w grudniu 2010r. postępowanie przetargowe, o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę Kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa
i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II


Czytaj więcej...

Aktualności – stan na dzień 23 lipca 2010r.

Inwestycja rozpoczęta

Po uroczystym podpisaniu kontraktu 17 maja 2010r. na modernizację oczyszczalni ścieków w Żydomicach, nastąpiło przekazanie placu budowy wyłonionej w ramach przetargu firmie K.T.S. Elpom S.A. z Nadarzyna
. Wykonawca, po zagospodarowaniu i przygotowaniu terenu budowy, rozpoczął prace modernizacyjne polegające na:

  • odwodnieniu i wywozie nagromadzonych osadów w lagunach i komorze fermentacji,
  • odwierceniu studni depresyjnych przy osadnikach wtórnych,
  • remoncie pomieszczeń garażowo-warsztatowego.

Czytaj więcej...

Aktualności – stan na dzień 17 maja 2010r.

stan na dzień 17 maja 2010r.

1. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja ubiegała się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ w ramach konkursu nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009 (nabór wniosków był prowadzony od 16 II do 27 II 2009r).

Czytaj więcej...

Aktualności – stan na dzień 5 lipca 2010r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu nr 9 – Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I w latach 2010-2013”.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik