16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności stan na dzień 15.02.2012 r.

Spółka RAWiK realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 68 mln PLN netto z dofinansowaniem w kwocie 39,6 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

Komunikat z dnia 02.12.2011 r. w sprawie wypowiedzenia umowy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w dniu 01 grudnia 2011 r. dokonano wypowiedzenia umowy nr 12/2010 zawartej w dniu 17.05.2010 r. z firmą K.T.S. ELPOM S.A z siedzibą w Nadarzynie na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka” realizowanej w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.

Podstawą wypowiedzenia umowy są okoliczności dotyczące nienależytego realizowania Kontraktu przez Wykonawcę.

Aktualności stan na dzień 28.10.2011 r.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

Sukces Unijnej Inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I" współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, jest uzależniony od osiągnięcia efektu ekologicznego. Samo wybudowanie kanalizacji nie daje jeszcze gwarancji wypełnienia obowiązków unijnych. Finalnym etapem poprzedzającym zakwalifikowanie przez Unię Europejską przekazanego dofinansowania jest min. osiągnięcie przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja tzw. „efektu ekologicznego”, polegającego na podłączeniu mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej...

Aktualności na dzień 22.08.2011 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej rozpoczęta

W dniu 22.08.2011r., firma „Molewski Sp. z o.o.” z Łodzi rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej. Prace będą prowadzone na odcinku o długości ok. 270 m - od granicy miasta do istniejącej przepompowni na działce 8-312, (podłączenie kanału do przepompowni, tj. od posesji nr 30B do 37). Możliwość podłączenia uzyska siedem nieruchomości.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 05.05.2011r.


W dniu 20 kwietnia 2011 r. w MDK w Rawie Mazowieckiej, Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja "Rawik” jako Zamawiający uroczyście podpisała umowę z Wykonawcą - Firmą "Molewski Sp. z o.o.” z Chodecza na realizację zadania: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II”. Kontrakt opiewa na kwotę 24 438 900,00 zł (netto). W około 60% środki na realizację zadania zostaną zapewnione z dofinansowania Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik