23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Edukacja Ekologiczna

W dniu 09.10.2014 r. Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.:
„Ścieżka edukacyjna „Eko-Filtrem do Rawki” na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach”Wartość udzielonego dofinansowania to 160.930,00 PLN

Teren objęty Projektem to miejska oczyszczalnia ścieków w Żydomicach. Ścieżka została podzielona na 7 przystanków edukacyjno -informacyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Zagospodarowanie wydzielonych przystanków zielenią poprzez nasadzenia drzew krzewów liściastych, drzew i krzewów iglastych, bylin, pnączy i łąki kwietnej,

2. Infrastrukturę komunikacyjną tj. wydzielone na  ścieżce ciągi piesze wykonane z kostki betonowej.

3. Drewnianą architekturę tj. pergole, tablice informacyjno-edukacyjne, gry interaktywne, wiatę, tabliczki gatunkowe roślin, budki lęgowe dla ptaków, most na wylocie oczyszczonych ścieków do rzeki, murki z siedziskami, ławki i kosze na śmieci z elementami zdobionymi.

4. Oczko wodne z ukształtowaną kaskadą wodną i kamienne źródełko.

Podstawowym celem ścieżki edukacyjnej RAWiK jest podniesienie wśród młodzieży z terenu powiatu rawskiego i ościennych świadomości funkcjonowania człowieka w środowisku w kontekście wykorzystywanych zasobów oraz generowanych zanieczyszczeń.

Adresatami zadania są przede wszystkim dzieci i młodzież, począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Grupę docelową tworzą przede wszystkim uczniowie z terenu powiatu rawskiego. Złożoność procesów oczyszczania ścieków sprawia, iż tematyka ta nie należy do łatwych, zwłaszcza dla najmłodszych. Umożliwienie im zobaczenia oczyszczalni na własne oczy, z przedstawieniem na tablicach procesów oczyszczania ścieków w sposób prosty i jednocześnie ciekawy, z pewnością procentować będzie lepszym przyswajaniem wiedzy aniżeli w sali lekcyjnej. Dodatkowo jeżeli dziecko odwiedzi ścieżkę więcej niż jeden raz, na różnych etapach edukacji, wiedza ta zostanie utrwalona a gospodarka ściekami zawsze będzie kojarzona z obiektem oczyszczania ścieków. Osoba oprowadzająca będzie przedstawiać dzieciom tematykę oczyszczania ścieków stosownie do grupy wiekowej uczestników – im starsze dziecko tym szerzej omawiana problematyka.

Urozmaicenie ścieżki o elementy przyrodnicze obecne na terenie oczyszczalni pozwala wykorzystać naturalną u dzieci ciekawość otaczającego świata do poszerzenia zasobów wiedzy. Dodatkowo tworzy bardziej przyjazny wizerunek oczyszczalni ścieków stereotypowo kojarzonej zwykle z miejscem zanieczyszczonym i cuchnącym.

Zajęcia na ścieżce edukacyjnej będą dotyczyły przede wszystkim działalności oczyszczalni, stopni oczyszczania, sposobów oczyszczania ścieków. Zostaną również omówione rodzaje produktów ubocznych, jakie otrzymujemy w czasie oczyszczania - biogaz, osady. Lekcje prowadzone w oczyszczalni powinny uświadomić ludziom, jaki wpływ mają na produkcję ścieków i jak można to zmienić.

Unia Europejska, Rawik