Informacja

Szanowni Państwo!

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy istnieje konieczność zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem.

Zestaw wodomierza głównego, między innymi, powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem, zgodnie z § 116. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz.U.02.75.690).

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może spowodować uszkodzenie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponosi właściciel nieruchomości lub osoba działająca w jej imieniu.